Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025

Thứ sáu, 24 Tháng 9 2021 06:23

Ngày 17/9/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy những mặt tích cực, khắc phục tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2021-2025.

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, đã kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy những mặt tích cực, khắc phục tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2021-2025, tại Chỉ thị số 03/CT-NHNN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yều cầu các đơn vị thuộc NHNN, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Cơ quan thường trực các Hiệp hội và doanh nghiệp do NHNN quản lý triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đưa phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân, từ đó tạo ra sức mạnh hành động để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, là biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ.

Triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN phát động; đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Ngành và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chủ đề thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 70 năm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2020-2025” được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị, của Ngành, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành Ngân hàng. Các đơn vị có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chí, đảm bảo dân chủ, kịp thời, công khai, đúng quy định. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và những tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Củng cố bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến các cấp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm, khối thi đua; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng.

Các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, giải pháp về phòng, chống và khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19; chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt và hiệu quả, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “Mỗi cơ quan, đơn vị là một pháo đài chống dịch”. Kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các TCTD điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận phù hợp để dành nguồn lực chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ.

Thống đốc cũng yêu cầu, để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, hoàn thành xuất sắc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hổi Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đơn vị trong Ngành căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tiễn để tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Các phong trào thi đua cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 (trọng tâm là phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng long thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động), thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia song song với việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 tại Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/05/2021 của Chính phủ.

Các cấp ủy thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng và công tác xây dựng Đảng, gắn với đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Các tổ chức đoàn thể trong ngành Ngân hàng nâng cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, huy động nguồn lực, sức sáng tạo, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch ngành Ngân hàng hàng năm và giai đoạn 2021-2025.

Các cơ quan Báo, Tạp chí, Trang thông tin điện tử và Bản tin hoạt động của các đơn vị trong ngành Ngân hàng tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức để đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc phát động, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong công tác, lao động, học tập, phòng chống dịch bệnh, thiên tai.

Xem 1363 lần

footer