United Overseas Bank Việt Nam được sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ

Ngày 05/10/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1591/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ ghi tại Giấp phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam).

Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 57/GP-NHNN ngày 21/9/2017 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) như sau:

“Điều 2. Vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) là 5.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng)”.

Quyết định ghi rõ, Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 57/GP-NHNN ngày 21/9/2017 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam).

footer