Quy trình xử lý đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021

Để hỗ trợ người nộp thuế có đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế các cấp quy trình xử lý đề nghị gia hạn của người nộp thuế.

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ thông tin trên Giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế đã được cập nhật theo hướng dẫn của cơ quan Thuế, Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) sẽ xử lý như sau:

Đối với đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT): Hệ thống TMS tự động cập nhật thời hạn nộp thuế được gia hạn đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8/2021 và kỳ tính thuế quý I, quý II/2021 theo Tờ khai mẫu 01/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT (bao gồm khai chính thức và khai bổ sung trong thời gian được gia hạn).

Đối với số thuế GTGT được gia hạn theo phụ lục Mẫu 01-6/GTGT, bộ phận Kê khai và kế toán thuế của cơ quan thuế quản lý khoản thuế GTGT được phân bổ thực hiện tra cứu tại Danh sách người nộp thuế đề nghị gia hạn trên hệ thống TMS để kiểm soát, cập nhật hạn nộp thuế được gia hạn.

Đối với đề nghị gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Người nộp thuế tự xác định số thuế phải tạm nộp quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 và căn cứ thời hạn được gia hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP để nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đối với đề nghị gia hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: Hệ thống TMS tự động cập nhật thời hạn nộp thuế được gia hạn đối với số thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

Đối với đề nghị gia hạn nộp tiền thuê đất: Người nộp thuế đã kê khai chính xác thông tin số thông báo; đồng thời, cơ quan thuế ban hành thông báo tiền thuê đất trên Giấy đề nghị gia hạn và cơ quan thuế đã cập nhật đầy đủ thông tin số thông báo nộp tiền thuê đất tương ứng trên hệ thống TMS. Hệ thống TMS sẽ hỗ trợ cập nhật tự động thông tin gia hạn nộp tiền thuê đất theo từng Thông báo đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Trường hợp hệ thống TMS không đủ thông tin hỗ trợ cập nhật tự động, cơ quan thuế quản lý khoản thu tiền thuê đất tiến hành tra cứu Danh sách người nộp thuế có đề nghị gia hạn trên TMS để rà soát và cập nhật thông tin gia hạn nộp tiền thuê đất theo Thông báo đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý, đối với trường hợp Giấy đề nghị gia hạn được gửi sau thời điểm cơ quan thuế khóa sổ kế toán thuế tháng, cơ quan thuế cập nhật thủ công hạn nộp được gia hạn đối với số thuế được gia hạn thuộc kỳ đã khóa sổ, hệ thống TMS cập nhật tự động hạn nộp đối với số thuế phải nộp của các kỳ tính thuế tiếp theo được gia hạn. Cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh tiền chậm nộp đã tính trước đó (nếu có).

Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế ban hành thông báo gửi người nộp thuế về việc dừng gia hạn theo mẫu quy định của Tổng cục Thuế; đồng thời, yêu cầu người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định, cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp xác định lại vào ngân sách nhà nước.

footer