IMF công bố nghiên cứu về vai trò của Quỹ Bảo hiểm tiền gửi trong xử lý đổ vỡ ngân hàng

Thứ năm, 31 Tháng 3 2022 06:44

Đầu năm 2022, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã công bố tài liệu nghiên cứu với nội dung “Vai trò của Quỹ Bảo hiểm tiền gửi trong xử lý đổ vỡ ngân hàng tại Liên minh Châu Âu”, phân tích vai trò của hệ thống bảo hiểm tiền gửi trong xử lý ngân hàng đổ vỡ từ kinh nghiệm quốc tế và thông lệ quốc tế tốt nhất, từ đó chỉ ra các hạn chế của hệ thống bảo hiểm tiền gửi tại Liên minh Châu Âu.

Nghiên cứu cho thấy phần lớn các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ thực tế thường bị thanh lý và vai trò xử lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với loại hình này là không nhiều. Vì vậy, nhằm giúp tăng cường vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc xử lý các TCTD đổ vỡ vừa và nhỏ tại Liên minh Châu Âu, tài liệu đề xuất nghiên cứu cải cách trong 03 nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, cần nhanh chóng thiết lập cơ chế bảo hiểm tiền gửichung cho Liên minh Châu Âu và tiêu chuẩn hóa quy trình xử lý đối với TCTD có dấu hiệu đổ vỡ (không bao gồm quy trình thanh lý và chi trả bảo hiểm).

Thứ hai, thiết lập quy trình thanh lý chung cho Hội đồng Xử lý thống nhất (Single Resolution Board) và cơ quan xử lý của các quốc gia cùng thực hiện, thay vì phụ thuộc vào quy trình của tòa án và quy trình thanh lý khác nhau giữa các quốc gia.

Thứ ba, tăng cường nguồn vốn và cơ chế bảo vệ tổn thất cho quỹ bảo hiểm tiền gửi; đồng thời giảm áp lực đối với quỹ bảo hiểm tiền gửi và quỹ xử lý khi áp dụng các biện pháp xử lý và thanh lý.

Theo DIV

Xem 273 lần

footer