Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 07/9/2021, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 23/8/2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN.

Hinh anh tien dongNgày 24/8/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1349/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buốc và tiền gửi vượt dữ trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hinh anh mien giam phi va lai suatTheo Công văn số 5901/NHNN-TD về thực hiện giảm lãi suất và miễn phí dịch vụ ngân hàng để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành. NHNN sẽ xem xét và có chính sách khuyến khích hoặc hạn chế một số nội dung trong hoạt động tín dụng của ngân hàng trong năm 2022, trên cơ sở kết quả giám sát việc thực hiện giảm lãi suất, phí.

NHNN quy dinh ve phan loai tai san co va du phong rui roNgân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 11/2021/TT-NHNN về phân loại tài sản có và trích lập dự phòng rủi ro, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2021.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocNgày 30/7/2021, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh đã ký Công văn số 5517/NHNN-TT về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ.

Hinh anh an toan bao mat cho viec cung cap dich vu ngan hang tren InternetThông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet, gồm 3 Chương 23 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017 và thay thế Thông tư 29/2011/TT-NHNN ngày 21/9/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hinh anh giu bi mat cung cap thong tin khach hang cua to chuc tin dungNghị định số 117/2018/NĐ-CP, ngày 11/9/2018 của chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, gồm 3 Chương 18 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018; thay thế Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ.

Hinh anh thi hanh Bo luat Dan su ve bao dam thuc hien nghia vuNghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, gồm 5 Chương 62 Điều, thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/ 02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2021.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocThống đốc vừa ban hành Thông tư 08/2021 quy định về cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, TCTD khác đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt.

footer