Nghị định quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, gồm 5 Chương 62 Điều, thay thế Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/ 02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2021.

Xem chi tiết:

- Nghị định số 21/2021/NĐ-CP;

- Nghị định số 11/2012/NĐ-CP;

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP;

footer