Sửa đổi, bổ sung về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 09/2017/TT-NHNN ngày 14/08/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Xem chi tiết Thông tư 09/2017/TT-NHNN tại đây và Thông tư số 19/2013/TT-NHNN tại đây.

footer