Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 28/2019/TT-NHNN ngày 25/12/2019 và Thông tư 22/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Xem chi tiết Thông tư 28/2019/TT-NHNN tại đây, Thông tư 22/2020/TT-NHNN tại đây và Thông tư số 19/2016/TT-NHNN tại đây.

footer