Chuong trinh hanh dong cua nganh Ngan hang thuc hien Nghi quyet so 50Ngày 30/6/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ.

Hinh anh Ngan hang Nha nuocQuyết định số 120/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2019 gồm 53 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (Phụ lục 1) và 72 văn bản hết hiệu lực một phần (Phụ lục 2).

footer