VietinBank thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thứ sáu, 16 Tháng 7 2021 04:07

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo phát hành hóa đơn điện tử.Đơn vị sử dụng hóa đơn: Trụ sở chính và toàn bộ chi nhánh, đơn vị sự nghiệp của VietinBank.

1. Hóa đơn điện tử do VietinBank phát hành là hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

2. Thời gian bắt đầu sử dụng: 15/7/2021.

3. Loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn:

- Loại 1 - Hóa đơn giá trị gia tăng: Các ký hiệu hóa đơn sử dụng là 1K21TAA, 1K21TAB, 1K21TBA, 1K21TBB; 1K21TCA, 1K21TCB.

- Loại 3 - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử: Ký hiệu hóa đơn sử dụng là 3K21TDA.

4. Đơn vị sử dụng hóa đơn: Trụ sở chính và toàn bộ chi nhánh, đơn vị sự nghiệp của VietinBank.

5. Trang thông tin điện tử tra cứu hóa đơn: https://eInvoice.vietinbank.vn.

Xem 1503 lần

footer