VietinBank Tân Bình thông báo khách hàng mất ấn chỉ bảo lãnh

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 06:58

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Tân Bình thông báo về việc khách hàng mất ấn chỉ bảo lãnh.

VietinBank Tân Bình hiện tại có 2 ấn chỉ bảo lãnh phát hành theo bảo lãnh số BG21021980 và BG21021981 bị thất lạc trong quá trình Bên được bảo lãnh và Bên nhận bảo lãnh bàn giao. Cụ thể:

+ Số tờ ấn chỉ: 2.

+ Số sê ri: BG21021980 và BG21021981.

+ Ngày phát hành: 8/4/2021.

+ Ngày hiệu lực: 14/4/2021

+ Ngày hết hạn hiệu lực: 11/10/2021

+ Số tiền bảo lãnh: 63.876.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

+ Số REF: 0945BG2100231.

+ Nguyên nhân: Bên được bảo lãnh gửi cam kết bảo lãnh cho cùng một Bên nhận bảo lãnh qua đường bưu điện. Tuy nhiên cam kết bảo lãnh bị thất lạc trong quá trình giao nhận với Bên nhận bảo lãnh.

VietinBank Tân Bình thông báo đến khách hàng; đồng thời thông báo số ấn chỉ bảo lãnh trên không còn giá trị pháp lý và không tạo thành bất cứ quyền lợi nào cho cá nhân/tổ chức nắm giữ thư bảo lãnh trên kể cả trong trường hợp thư bảo lãnh đó được tìm thấy.

Xem 715 lần

footer