VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thứ tư, 15 Tháng 9 2021 08:31

Ngày 14/9/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 352/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, dự kiến vào ngày 3/11/2021. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 là ngày 4/10/2021.

Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của VietinBank sẽ được tổ chức trực tiếp hoặc theo hình thức trực tuyến. VietinBank sẽ thông tin cụ thể tới cổ đông tại Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Đại hội dự kiến diễn ra các nội dung sau:

- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Để biết thêm thông tin chi tiết, cổ đông, nhà đầu tư truy cập website: http://investor.vietinbank.vn.

Xem 877 lần

footer