Agribank thông báo lãi suất của kỳ tính lãi lần thứ ba đối với Trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2019

Thứ hai, 27 Tháng 9 2021 06:06

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam (Agribank) thông báo lãi suất của kỳ tính lãi thứ ba đối với trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2019 (Mã Trái phiếu AGRIBANK192601) là: 6,73%/năm.

- Lãi suất trên được xác định trên cơ sở: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 1,2% (một phẩy hai phần trăm)/năm.

- Lãi suất tham chiếu là bình quân Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 Ngân hàng: Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại Ngày xác định lãi suất. Lãi suất tham chiếu áp dụng cho kỳ tính lãi thứ ba được xác định tại ngày 15/9/2021 là: 5,53%/năm.

Xem 785 lần

footer