VietinBank công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Thứ năm, 30 Tháng 9 2021 03:10

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn:

- Mã trái phiếu: CTG1926T2/01;

- Kỳ hạn: 7 năm;

- Mệnh giá: 10 triệu đồng/trái phiếu - phát hành bằng Đồng Việt Nam;

- Ngày phát hành: 27/9/2019;

- Ngày đáo hạn: 27/9/2026;

- Khối lượng phát hành(theo mệnh giá): 2.000tỷ đồng;

- Khối lượng đang lưu hành (theo mệnh giá): 2.000tỷ đồng;

- Khối lượng mua lại(theo mệnh giá): 2.000tỷ đồng;

- Ngày thực hiện: 27/9/2021;

- Khối lượng còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá): 0 đồng.

Tất cả trái phiếu được Tổ chức phát hành mua lại trước hạn vào ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu bị hủy bỏ ngay và Giấy Chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu sẽ tự động hết hiệu lực kể từ thời điểm Tổ chức phát hành hoàn thành nghĩa vụ thanh toán toàn bộ tiền gốc, lãi đến hạn theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

VietinBank cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Xem 1601 lần

footer