VietinBank thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (ĐHĐCĐ/Đại hội).

1. Thời gian tổ chức: Từ 7h30’ thứ Tư, ngày 03 tháng 11 năm 2021

2. Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến

3. Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ:Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Lưu ý:

- Thực hiện chủ trương phòng, chống dịch COVID-19 của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VietinBank không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức trực tuyến.

- Do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VietinBank sẽ thông báo, đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank, website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: http://investor.vietinbank.vn -> “Sự kiện” -> “ĐHĐCĐ”  -> “2021” -> “ĐHĐCĐ bất thường năm 2021”, website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 04 tháng 10 năm 2021.

5. Nội dung:

- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

6. Tài liệu ĐHĐCĐ:

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu giấy uỷ quyền, Giấy xác nhận tham dự, Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến được đăng tải tại website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: http://investor.vietinbank.vn  -> “Sự kiện”  -> “ĐHĐCĐ”  -> “2021”  -> “ĐHĐCĐ bất thường năm 2021”. Đồng thời, cổ đông vui lòng truy cập website theo đường dẫn nêu trên để nhận tài liệu ĐHĐCĐ từ ngày 13/10/2021.

7. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự:

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến/thông qua ủy quyền chậm nhất vào ngày 28/10/2021 bằng việc gửi bản gốc “Giấy xác nhận tham dự”/Giấy ủy quyền” (theo mẫu của VietinBank hoặc quy định của Luật Dân sự) về địa chỉ: Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT VietinBank - Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau

8. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử:

Cổ đông cập nhật thông tin hướng dẫn về việc đăng nhập hệ thống để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử tại website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: http://investor.vietinbank.vn -> “Sự kiện”  -> “ĐHĐCĐ”  -> “2021” -> “ĐHĐCĐ bất thường năm 2021” từ ngày 13/10/2021.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Mọi thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức theo số máy: 024.39413622 hoặc gửi email theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

footer