GPBank thông báo việc lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu

Thứ tư, 10 Tháng 11 2021 08:55

Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) thông báo việc lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu Đánh giá tuân thủ CSP cho hệ thống Swift của GPBank.

Phạm vi công vic:

- Đánh giá an toàn bảo mật định kì hệ thống Swift CSP: 22 kiểm soát bắt buộc và 09 kiểm soát không bắt buộc.

- Thực hiện đánh giá lại sau khi GPBank đã hoàn thành các điểm chưa tuân thủ:

+ Cung cấp báo cáo cho GPBank về các điểm chưa tuân thủ và hướng dẫn GPBank hoàn thành khắc phục các điểm chưa tuân thủ.

+ Đánh giá lại sau khi GPBank thực hiện khắc phục khuyến nghị (nếu có) và cung cấp báo cáo chính thức theo mẫu của Swift.

- Đáp ứng yêu cầu bảo mật Customer Security Program (CSP) với hệ thống Swift của ngân hàng.

- Tất cả các thành phần trong hệ thống Swift của GPBank, mô tả theo kiến trúc A1 trong tài liệu SWIFT CSCF v2021.

Thời gian thc hin: Kết quả sử dụng cho kỳ báo cáo năm 2022.

Tiêu chí đi vi nhà cung cp:

- Nhà cung cấp nằm trong danh sách tổ chức đánh giá độc lập được Swift công nhận.

- Đã triển khai 01 dự án tương đương

Thời gian, đa đim np báo giá:

- Địa điểm nộp báo giá: Phòng Hành chính và quản trị - tầng 19 - Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Thời gian nộp hồ sơ: từ 10h00 ngày 9/11/2021 đến 10h00 ngày 12/11/2021 (trong giờ hành chính).

Xem 529 lần

footer