TIN MỚI

IADI có tân Chủ tịch

IADI co tan Chu tichTng Giám đc ca Cơ quan bo him tin gi Nga (DIA), ông Yury O.Isaev đã được bu là Ch tch Hip hi BHTG quc tế (IADI) ti Hi ngh thường niên ln th 19 ca Hip hi va qua.

Ông Yury O. Isaev s gi chc v Ch tch Hi đng điu hành IADI vi nhim kỳ 2 năm, thay cho ông Katsunori Mikuniya - Thng đc Tng công ty BHTG Nht Bn, người tin nhim vi nhim kỳ 3 năm trước đó (gm 2 năm và 1 năm gia hn).

Nhân dp này, ông Isaev đã có bài phát biu cm ơn và đưa ra nhng đnh hướng cho hot đng ca IADI trong thi gian ti: “IADI là mt t chc quan trng trong Mng an toàn tài chính toàn cu và đóng vai trò nâng cao hiu qu hot đng ca các t chc BHTG, t đó góp phn duy trì s n đnh tài chính trên thế gii. Tôi trân trng cm ơn các thành viên IADI đã tin tưởng và cm thy vô cùng vinh d được gi vai trò Ch tch ca IADI trong 2 năm ti. Chúng ta s tiếp tc hp tác trin khai các mc tiêu chiến lược nhm đm bo IADI ngày càng phát trin vi vai trò là mt t chc ban hành các tiêu chun quc tế v BHTG và thúc đy các thông l tt nht, tăng cường s hp tác vi các t chc tài chính quc tế, cũng như h tr các t chc thành viên.”

Ông Isaev cũng tri ân Thng đc Mikuniya và Tng công ty BHTG Nht Bn v nhng cng hiến đáng ghi nhn trong 3 năm gi cương v Ch tch Hip hi và to điu kin thúc đy nhng Mc tiêu chiến lược ca IADI.

Trong sut nhim kỳ ca mình, ông Mikuniya đã thúc đy Chiến lược ca IADI, bao gm vic gia hn kế hoch Chiến lược hin nay đến năm 2021. Ông cũng được s ng h ln t các thành viên IADI trong vic nâng cao năng lc ca Ban thư ký IADI. Ngoài ra, ông đã n lc gii thiu h thng thu phí phân bit đến các thành viên, vi mong mun mang đến nhiu li ích cho các t chc BHTG và là cơ s trin khai các chương trình, hot đng BHTG.

Ông Isaev gi chc v Tng giám đc và thành viên Ban điu hành ca BHTG Nga t tháng 12/2012. Trước đó, ông là thành viên H vin Liên bang Nga và Phó ch tch y ban th trường tài chính t năm 2008 đến 2012; Th trưởng B Kinh tế và thương mi t năm 2002 đến 2004. Ông  tt nghip Hc vin Hàng không Matxcova và là Tiến s chuyên ngành kinh tế.

Trong khuôn kh Hi ngh thường niên, các đi hi đng IADI cũng thng nht ch đnh 10 thành viên ca Hi đng điu hành (Exco).

IADI được thành lp vào tháng 5/2002 vi mc tiêu nâng cao hiu qu hot đng ca các t chc BHTG thông qua vic trin khai hướng dn và hp tác quc tế. Các thành viên IADI tiến hành nghiên cu và ban hành hướng dn vì li ích ca các quc gia đang phát trin hoc mun nâng cao vai trò ca BHTG. Ngoài ra, các thành viên còn chia s kiến thc và kinh nghim thông qua các hi tho, din đàn quc tế. IADI hin có 86 t chc thành viên, là t chc phi li nhun được thành lp theo Lut Thy Sĩ và có tr s ti Ngân hàng thanh toán quc tế, Basel, Thy Sĩ.

Theo DIV

Xem 202 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng