TIN MỚI
Tăng cường kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ và đổi tiền sai quy định dịp Tết Tân Sửu 2021

Tăng cường kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ và đổi tiền sai quy định dịp Tết Tân Sửu 2021

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có văn bn s 684/NHNN-VP đ ngh các đơn v thuc NHNN, các t chc tín dng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty c phn Thanh toán Quc gia Vit Nam thc hin các nhim v được giao, đm bo an toàn hot đng ngân hàng trong dp Tết Nguyên đán Tân Su 2021.

C th, NHNN yêu cu NHNN chi nhánh tnh, thành ph tăng cường công tác bo v, công tác phòng cháy cha cháy; đm bo an toàn tài sn, tr s, kho tin, thng nht kế hoch thu, chi tin mt trong nhng ngày ngh Tết vi các TCTD trên đa bàn đ đm bo hot đng n đnh, an toàn, thông sut cho h thng ATM. NHNN chi nhánh phi hp vi các cơ quan chc năng tăng cường kim tra, kp thi x lý các hành vi vi phm trong hot đng mua, bán ngoi t, vàng và dch v đi tin không đúng quy đnh ca pháp lut.

Bên cnh đó, Giám đc NHNN chi nhánh tnh, thành ph trc tiếp ch đo và chu trách nhim trước Thng đc v vic cung ng tin mt cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bc Nhà nước trên đa bàn, đm bo lưu thông tin t thông sut, tuyt đi không đ xy ra tình trng thiếu tin mt, hoãn chi tin mt làm nh hưởng đến tình hình lưu thông tin t.

Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cn ch đng xây dng phương án, kế hoch tin mt phù hp, đm bo đáp ng kp thi nhu cu tin mt ca khách hàng c v giá tr và cơ cu mnh giá. Theo dõi sát din biến thu, chi tin mt ca các chi nhánh trong h thng đ kp thi có phương án x lý, đm bo đáp ng đy đ nhu cu tin mt trước, trong và sau dp Tết.

NHNN cũng yêu cu t chc tt các dch v thanh toán phc v hot đng sn xut, kinh doanh, xut nhp khu; ch đng có kế hoch đ phc v tt các doanh nghip trong hot đng thanh toán quc tế, nht là các doanh nghip có vn đu tư nước ngoài, doanh nghip xut nhp khu, không đ doanh nghip b chm thanh toán trong nhng ngày ngh Tết; bo đm cung ng dch v thanh toán đin t, thanh toán th ngân hàng n đnh, an toàn, hiu qu, đáp ng nhu cu thanh toán trong dp Tết.

Các ngân hàng quán trit cán b, nhân viên ngân hàng thc hin đúng các quy trình nghip v và quy đnh, quy chế ni b; nâng cao tinh thn, ý thc phc v doanh nghip và người dân; tăng cung cnh giác đi vi các phương thc, th đon phm ti và phi hp vi cơ quan chc năng trong vic phòng nga và ngăn chn ri ro trong hot đng ATM. Bên cnh đó, cn tăng cường công tác bo v an toàn tr s, phòng giao dch, đc bit nhng nơi vng, xa khu dân cư; b trí cán b trc đ kp thi x lý các tình hung phát sinh trong dp Tết.

Xem 188 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 22-02-2021 3:50 pm
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng