TIN MỚI

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của NHNN

Hinh anh LuatNgày 28/01/2021, Thng đc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Quyết đnh s 105/QĐ-NHNN ban hành Kế hoch theo dõi tình hình thi hành pháp lut năm 2021 ca NHNN (Kế hoch).

C th, yêu cu ca Kế hoch là đánh giá thc trng thi hành pháp lut và nhng yếu t có liên quan nh hưởng đến tình hình thi hành pháp lut, t đó kiến ngh các gii pháp đm bo cho pháp lut được thi hành nghiêm minh, thng nht, góp phn nâng cao hiu qu thi hành pháp lut và hoàn thin h thng pháp lut.

Ni dung ca Kế hoch nêu rõ, th trưởng các đơn v thuc NHNN, NHNN chi nhánh các tnh, thành ph trc thuc Trung ương phi xác đnh rõ ý nghĩa và tm quan trng ca cơ chế theo dõi tình hình thi hành pháp lut; quán trit đy đ và ch đo có hiu qu công tác thi hành pháp lut theo thm quyn; ban hành kế hoch ch đo, tiến hành các hot đng điu tra, kho sát; nâng cao cht lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lut; kin toàn t chc b máy; kp thi thu thp và x lý thông tin, phc v tt cho vic đánh giá tình hình thi hành pháp lut trong ngành Ngân hàng và ti tng đa phương.

Các đơn v thuc NHNN phi đm bo tham gia, phi hp cht ch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lut vi công tác xây dng văn bn quy phm pháp lut, kim tra văn bn quy phm pháp lut và kim soát th tc hành chính ca NHNN.

Kế hoch đã đ ra các ni dung, lĩnh vc theo dõi tình hình thi hành pháp lut năm 2021. V ni dung theo dõi, Kế hoch đã đ ra các ni dung c th v tình hình ban hành văn bn quy đnh chi tiết thi hành văn bn quy phm pháp lut; tình hình bo đm các điu kin cho thi hành pháp lut; tình hình tuân th pháp lut. Đng thi, Kế hoch cũng đ ra các yêu cu, ni dung c th các hot đng đ thc hin công tác theo dõi tình hình thi hành pháp lut năm 2021 ca NHNN…

Theo SBV

Xem 224 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng