TIN MỚI
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Sáng 01/02/2021, Đi hi đi biu toàn quc ln th XIII ca Đng hp phiên bế mc sau hơn 7 ngày làm vic. Đi hi đã thành công tt đp, hoàn thành toàn b ni dung chương trình, nhim v đ ra.

Tham d phiên bế mc Đi hi có các đng chí trong Đoàn Ch tch Đi hi; các đng chí lãnh đo, nguyên lãnh đo Đng, Nhà nước, nguyên U viên B Chính tr, nguyên Bí thư Trung ương Đng, Mt trn T quc Vit Nam; đi din các M Vit Nam Anh hùng, nhân s, trí thc, văn ngh s, chc sc tôn giáo tiêu biu; thanh niên tiêu biu đi din cho thế h tr Vit Nam; các v đi s, đi din và trưởng đi din các t chc quc tế ti Vit Nam.

Thay mt Đoàn Ch tch Đi hi, đng chí Nguyn Th Kim Ngân, Ch tch Quc hi, điu khin phiên bế mc. Thay mt Đoàn Thư ký Đi hi, đng chí Nguyn Thanh Hi, y viên Đoàn Thư ký đc danh sách các chính đng, t chc và bn bè quc tế gi thư, đin chúc mng Đi hi ln th XIII ca Đng. Tiếp theo, đng chí Thun Hu, y viên Đoàn Thư ký Đi hi báo cáo kết qu biu quyết mt s ni dung trong các Văn kin Đi hi XIII ca Đng.

Thay mt Đoàn Ch tch Đi hi, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng báo cáo kết qu bu B Chính tr, Tng Bí thư, Ban Bí thư, y ban Kim tra Trung ương, Ch nhim y ban Kim tra Trung ương khóa XIII.

Thay mt Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XIII, Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng nêu rõ: “Tôi xin chân thành cm ơn Đi hi, cm ơn các đng chí đi biu Đi hi đã tin cy, tín nhim, bu chúng tôi vào cơ quan lãnh đo cao nht ca Đng gia hai kỳ Đi hi; giao cho chúng tôi trng trách hết sc ln lao nhưng vô cùng vinh d.”

Đng chí Nguyn Phú Trng nhn mnh, tp th Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XIII xin ha trước Đi hi, trước toàn Đng, toàn dân và toàn quân, s hết sc c gng, ra sc phn đu, n lc vượt qua mi khó khăn đ hoàn thành nhim v, tiếp ni, kế tha truyn thng, nhng thành qu cách mng đã đt được, cùng vi toàn Đng, toàn dân phát huy nhng truyn thng v vang và kinh nghim quý báu ca Đng ta, dân tc ta, tăng cường đoàn kết nht trí, thng nht tư tưởng và hành đng; luôn luôn rèn luyn, trau di phm cht, đo đc cách mng đ không ngng nâng cao bn lĩnh chính tr và năng lc công tác, quyết tâm thc hin thng li Ngh quyết Đi hi ln th XIII ca Đng, đáp ng được yêu cu ca s nghip cách mng trong giai đon mi và lòng mong đi ca toàn Đng, toàn dân và toàn quân.

Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng mong mun tiếp tc nhn được s giúp đ, ng h quý báu ca các bc lão thành cách mng, các đng chí nguyên là lãnh đo Đng, Nhà nước, Mt trn T quc, các t chc chính tr - xã hi, các đoàn th nhân dân, các cơ quan, ban, b, ngành Trung ương và đa phương, các gii, đng bào, đng chí, chiến sĩ c nước, đng bào ta nước ngoài và bn bè quc tế... đ tp th Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XIII có thêm sc mnh, hoàn thành tt nhim v được giao.

Đng thi, ngay sau Đi hi, tt c các cp u, t chc đng cn tp trung làm tt vic ph biến, tuyên truyn sâu rng trong toàn Đng, toàn dân, toàn quân v kết qu Đi hi; nghiên cu, quán trit sâu sc Ngh quyết và các văn kin Đi hi; khn trương xây dng, trin khai chương trình, kế hoch hành đng, phát đng phong trào thi đua yêu nước sâu rng, tinh thn đi mi sáng to, vượt qua khó khăn, thách thc đ sm đưa Ngh quyết Đi hi vào cuc sng.

Nhìn li 7 ngày làm vic nghiêm túc, khn trương, Đi hi đã tho lun sôi ni, thng thn, dân ch và nht trí cao thông qua các văn kin quan trng: Báo cáo chính tr; Báo cáo tng kết thc hin chiến lược phát trin kinh tế - xã hi 10 năm 2011-2020, xây dng chiến lược phát trin kinh tế - xã hi 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết qu thc hin nhim v phát trin kinh tế - xã hi 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhim v phát trin kinh tế - xã hi 5 năm 2021-2025; Báo cáo tng kết công tác xây dng Đng và thi hành Điu l Đng khoá XII; Báo cáo kim đim s lãnh đo, ch đo ca Ban Chp hành Trung ương khoá XII. Đng thi, Đi hi đã tho lun và thông qua nhng ch trương, quyết sách quan trng đ đnh hướng và lãnh đo, ch đo đúng đn, toàn din quá trình trin khai t chc thc hin phương hướng, nhim v phát trin đt nước nhanh, bn vng, xây dng và bo v T quc.

Các văn kin được thông qua ti Đi hi ln này được xây dng trên cơ s tng kết sâu sc lý lun và thc tin; kết tinh trí tu, ý chí, nguyn vng ca toàn Đng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kin đã tng kết, đánh giá vic thc hin Ngh quyết Đi hi XII ca Đng gn vi vic nhìn li 35 năm tiến hành công cuc đi mi, 30 năm thc hin Cương lĩnh năm 1991; tng kết 10 năm thc hin Cương lĩnh (b sung, phát trin năm 2011), Chiến lược phát trin kinh tế - xã hi 10 năm 2011-2020; đ ra phương hướng, nhim v phát trin kinh tế - xã hi 5 năm 2021-2025; xác đnh mc tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tm nhìn phát trin đt nước đến năm 2045.

Đi hi biu th s thng nht ý chí và quyết tâm mnh m ca toàn Đng, toàn dân, toàn quân ta trong thi kỳ mi, thc hin bng được mc tiêu phát trin tng quát đã nêu trong Báo cáo chính tr: "Nâng cao năng lc lãnh đo, năng lc cm quyn và sc chiến đu ca Đng; xây dng Đng và h thng chính tr trong sch, vng mnh toàn din; cng c nim tin ca nhân dân đi vi Đng, Nhà nước, chế đ xã hi ch nghĩa; khơi dy khát vng phát trin đt nước phn vinh, hnh phúc, phát huy ý chí và sc mnh đi đoàn kết toàn dân tc kết hp vi sc mnh thi đi; đy mnh toàn din, đng b công cuc đi mi, công nghip hoá, hin đi hoá; bo v vng chc T quc, gi vng môi trường hoà bình, n đnh; phn đu đến gia thế k XXI, nước ta tr thành nước phát trin, theo đnh hướng xã hi ch nghĩa".

Đi hi đã bu ra Ban Chp hành Trung ương khoá XIII gm các đng chí tiêu biu cho hơn 5 triu đng viên, có đ tiêu chun v phm cht, đo đc, năng lc, trình đ đ gánh vác trng trách mà Đng và nhân dân giao phó. Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XIII gm 200 đng chí, trong đó có 180 y viên chính thc, 20 y viên d khuyết. Ban Chp hành Trung ương khóa XIII đã hp Hi ngh ln th nht, bu B Chính tr gm 18 đng chí.

Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XIII đã bu đng chí Nguyn Phú Trng, Tng Bí thư Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XII, Ch tch nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam gi chc Tng Bí thư Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gm mt s đng chí U viên B Chính tr được B Chính tr phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đng chí được bu ti Hi ngh ln th nht Ban Chp hành Trung ương khoá XIII.

Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XIII đã bu U ban Kim tra Trung ương khoá XIII, gm 19 đng chí. Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XIII đã bu đng chí Trn Cm Tú, y viên B Chính tr khóa XIII, Bí thư Trung ương Đng khóa XII, Ch nhim U ban Kim tra Trung ương khoá XII gi chc Ch nhim U ban Kim tra Trung ương khoá XIII.

Ngay sau khi Đi hi XIII bế mc, Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng đã ch trù trì hp báo, thông báo kết qu Đi hi đến báo chí trong và ngoài nước. Phát biu ti hp báo, Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng khng đnh, đến gi phút này, có th báo cáo vi toàn Đng, toàn dân rng Đi hi XIII đã thành công rt tt đp, rút ngn được gn 2 ngày so vi kế hoch. Có th nói, đây là mt trong nhng Đi hi thành công nht trên các mt, v ni dung, hình thc, cách thc t chc, l li làm vic…

“Cho đến gi phút này, Đi hi ca chúng ta đã thành công rt tt đp, rút ngn gn 2 ngày so vi kế hoch; không khí rt phn khi và đã ra được Ngh quyết ca Đi hi và quan trng hơn là truyn được cm hng và quyết tâm, ý chí, bn lĩnh đ tiếp tc đưa đt nước phát trin tm cao mi”, Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng nhn mnh.

Tính đến hết ngày 30/1, Đi hi XIII ca Đng đã nhn được 368 thư, đin mng ca 167 chính đng; 18 Đng b, cơ quan ca các Đng, các nước; 6 t chc khu vc và quc tế; 130 t chc chính tr, xã hi, hu ngh nhân dân; 26 cơ quan đi din ngoi giao nước ngoài ti Vit Nam và 21 cá nhân t 93 quc gia.

Xem 186 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng