Thứ bảy, 06 Tháng 3 2021
TIN MỚI

DIV góp phần tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại hệ thống QTDND

DIV gop phan tham gia sau hon vao qua trinh co cau lai he thong QTDNDBo him tin gi Vit Nam (DIV) vi vai trò là t chc bo v quyn và li ích hp pháp ca người gi tin luôn chú trng tăng cường, nâng cao hiu qu các hot đng nghip v; tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cu li các t chc tín dng (TCTD) đm bo s an toàn, lành mnh cho h thng tài chính - ngân hàng và an ninh xã hi.

B các nguyên tc cơ bn phát trin h thng bo him tin gi hiu qu sa đi (2014) khuyến ngh:

Nguyên tc 13 - Phát hin sm và can thip kp thi: “T chc bo him tin gi cn phi là mt b phn ca h thng an toàn tài chính đ phát hin sm, can thip và x lý kp thi các ngân hàng đ v. Khung kh này cn cho phép can thip trước thi đim mt ngân hàng phá sn. Hành đng đó cn bo v người gi tin và đóng góp vào s n đnh tài chính”.

Nguyên tc 14 - X lý đ v: “Quy trình x lý đ v hiu qu cn cho phép t chc bo him tin gi cung cp s bo v cho người gi tin và đóng góp vào s n đnh tài chính. Khung kh pháp lut cn bao gm cơ chế x lý đc bit”.

Theo các khuyến ngh này, t chc bo him tin gi cn ch đng chun b các tình hung đi phó liên quan đến năng lc tài chính và ngun nhân lc tham gia x lý khi phát hin sm các du hiu ri ro, ngoài mc tiêu nâng cao hot đng giám sát h thng; cũng như xây dng mt cơ chế x lý thng nht, linh hot và đng b nhm phn ng kp thi các tình hung x lý, đm bo duy trì thi gian x lý là ngn nht. Ngoài ra, cơ chế x lý hiu qu cn xây dng theo hướng không ch hn chế vic chi tr cho người gi tin.

Trên cơ s các khuyến ngh trên, cũng như thc tế trin khai chc năng và nhim v ca DIV theo quy đnh ti Lut Bo him tin gi và Lut các TCTD (2017) trong thi gia qua cho thy, thông qua các mt hot đng nghip v như giám sát, kim tra, qun lý thu phí & chi tr bo him tin gi, tham gia kim soát đc bit (KSĐB)... đc bit, trong năm 2019 DIV đã tham gia vic h tr chc năng kim tra ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đi vi qu tín dng nhân dân (QTDND) thông qua vic kim tra mt s ni dung v an toàn trong hot đng ti các QTDND do Thng đc NHNN giao, DIV đang ngày càng khng đnh vai trò ca mình trong vic bo v người gi tin và góp phn đm bo s phát trin an toàn, lành mnh ca h thng các TCTD, trong đó có QTDND.

Tuy nhiên, trong quá trình thc hin vn có nhng hn chế, vướng mc liên quan đến vic phi hp, trao đi thông tin v tình hình hot đng ca các QTDND, đc bit là các QTDND yếu kém gia NHNN và DIV; vai trò, nhim v ca các cơ quan liên quan trong h tr thc hin các phương án tái cơ cu và x lý QTDND yếu kém còn nhiu bt cp; cơ chế phi hp khi tham gia quá trình KSĐB đi vi QTDND chưa tht s c th, phn nào gây khó khăn cho vic tham gia các Ban KSĐB ca cán b DIV; vic phi hp, h tr chc năng kim tra ca NHNN đi vi QTDND chưa được c th hóa bng mt văn bn pháp quy...

Thiết nghĩ cn nghiên cu và trin khai mt s gii pháp nhm tăng cường các hot đng nghip v ca DIV, góp phn tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cu li h thng các TCTD, đc bit là QTDND theo đnh hướng ca Chính ph và NHNN ti Đ án cng c và phát trin h thng QTDND đến năm 2020, đnh hướng đến năm 2030; cũng như hướng ti vic tng kết Đ án cơ cu li các TCTD giai đon 2016-2020 và trin khai thc hin các nhim v mi ti Đ án giai đon 2021-2025 ngay khi được ban hành, c th:

Th nht, đi mi, tăng cường và hoàn thin phương pháp giám sát QTDND theo 03 cp đ gm:

Cp đ 1: Áp dng đi vi các QTDND hot đng bình thường vi hình thc giám sát thông thường theo các nguyên tc, tiêu chí chung.

Cp đ 2: Áp dng đi vi các QTDND có vn đ (loi chưa đt vào KSĐB, loi b NHNN đt vào cnh báo sm; loi có vn đ đc bit khác) vi hình thc giám sát chuyên sâu (hay giám sát tăng cường) vi ch tiêu và phương pháp riêng.

Cp đ 3: Áp dng đi vi các QTDND được KSĐB vi cơ chế giám sát đc bit vi phương pháp và ch tiêu đc bit, gn vi phương án cơ cu li các QTDND được KSĐB.

Th hai, tăng cường hot đng kim tra đi vi các QTDND theo 05 hình thc sau:

Hình thc 1: Kim tra đnh kỳ - được thc hin theo kế hoch hàng năm đã được Hi đng qun tr DIV phê duyt.

Hình thc 2: Kim tra đt xut - được tiến hành khi phát hin đi tượng kim tra (QTDND) có du hiu vi phm pháp lut v bo him tin gi hoc có yêu cu kim tra đt xut ca cơ quan có thm quyn.

Hình thc 3: Kim tra chuyên sâu - là hình thc kim tra được tiến hành theo chuyên đ đi vi QTDND có vn đ (kim tra chuyên sâu v tin gi được bo him, chuyên sâu v phí bo him tin gi, d liu v tin gi lưu tr QTDND,...).

Hình thc 4: Kim tra đc bit - là hình thc kim tra được tiến hành khi tham gia KSĐB, khi phát sinh nghĩa v chi tr, khi cho vay KSĐB, khi xem xét min np phí, khi lp phương án x lý,...

Hình thc 5: Kim tra theo y quyn - là hình thc kim tra theo s y quyn ca cơ quan có thm quyn (Th tướng Chính ph, NHNN, yêu cu phi hp ca các cp NHNN).

Th ba, chú trng, ưu tiên xây dng và trin khai đ án, kế hoch đào to, bi dưỡng cán b giám sát, kim tra, tham gia KSĐB c v kiến thc ln k năng t cơ bn đến nâng cao; cũng như xây dng và vn hành h thng công ngh tin hc hin đi ca DIV đáp ng các yêu cu v tính hiu qu công tác giám sát và kim tra góp phn nâng cao cht lượng phân tích, báo cáo và cnh báo ri ro.

Th tư, đ xut vi NHNN ban hành văn bn quy đnh c th v nhim v, trách nhim ca DIV trong vic phi hp tham gia, h tr chc năng kim tra, giám sát ca NHNN đi vi QTDND bng mt văn bn pháp quy (như Thông tư ca NHNN) làm cơ s pháp lý cho DIV trin khai thc hin nhim v. Đng thi, hướng dn c th hơn v cách thc, phương pháp, vic phi hp vi NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh các tnh, thành ph) trong vic thc hin các ni dung kim tra và vic x lý kết qu sau kim tra theo yêu cu ca Thng đc NHNN nhm đm bo vic thc hin kim tra đúng thi gian quy đnh và đt hiu qu cao.

Th năm, đi vi vic tham gia có hiu qu quá trình cơ cu li các QTDND: S dng mt cách ti ưu hóa ngun lc tài chính ca t chc DIV trong tng giai đon ca quá trình cơ cu li QTDND yếu kém theo hướng đ xut b sung cơ chế h tr tài chính đi vi các QTDND được áp dng hình thc can thip sm hoc trường hp QTDND có tm nh hưởng h thng không th gii th, phá sn nhưng chưa đt vào KSĐB t Qu d phòng nghip v ca DIV.

Th sáu, b sung, hoàn thin cơ chế cho vay đc bit đi vi QTDND được KSĐB; cũng như nghiên cu hoàn thin gii pháp mua trái phiếu dài hn ca TCTD h tr QTDND được KSĐB, trong đó xác đnh rõ ngun tin DIV s dng đ thc hin và cơ chế x lý ri ro t hot đng vay đc bit đi vi QTDND được KSĐB và hot đng mua trái phiếu dài hn ca TCTD h tr.

Th by, nghiên cu, xây dng và ban hành quy chế ca DIV v vic tham gia đánh giá tính kh thi ca Phương án phc hi QTDND được KSĐB; cách thc h tr QTDND được KSĐB thc hin phương án sáp nhp, hp nht, chuyn nhượng toàn b vn góp, phương án chuyn giao bt buc và phương án phá sn, trong đó quy đnh rõ các hình thc đánh giá, h tr và quy trình tiếp nhn, x lý.

Th tám, tiếp tc nghiên cu, ci tiến và nâng cp h thng d liu tin gi được bo him ti các QTDND theo quy đnh ca DIV, trong đó chú trng vic tích hp phn mm ICM ca DIV vi các phn mm kế toán ca các QTDND; nâng cao tính bo mt phn mm truyn thông tin tin gi t QTDND đến DIV; đào to, tp hun cho cán b làm công tác trc tiếp liên quan đến tin gi được bo him ti các QTDND.

Th chín, nghiên cu và xây dng Chiến lược truyn thông chính sách bo him tin gi phù hp vi Chiến lược phát trin DIV ngay sau khi được Th tướng Chính ph phê duyt. Trong đó, to dng mt mô hình truyn thông chính sách hiu qu, chú trng các đi tượng truyn thông theo tng cp đ; cũng như đa dng hóa các hình thc truyn thông phù hp vi tiêu chí tng giai đon đã xây dng trong Chiến lược truyn thông. Ngoài ra, t chc đánh giá hiu qu tuyên truyn chính sách bo him tin gi và quy trình truyn thông ti tng đa phương.

Tóm li, trong thi gian qua, thông qua các hot đng nghip v, DIV đã tng bước khng đnh được v trí và vai trò ca t chc bo him tin gi duy nht ti Vit Nam trong vic bo v quyn và li ích hp pháp ca người gi tin; cũng như góp phn vào quá trình tái cơ cu các TCTD, đc bit là các QTDND yếu kém. Đ phát huy nhng kết qu đt được, tiến ti vic tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cu li các TCTD, đc bit là QTDND, DIV cn tiếp tc nghiên cu, đi mi các quy trình, hot đng nghip v đ kp thi ng dng và trin khai có hiu qu, góp phn hoàn thành các nhim v được giao.

Theo DIV

Xem 149 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng