Thứ năm, 25 Tháng 2 2021
TIN MỚI

SHB giảm tỷ lệ nợ xấu kỷ lục về 1,71%

SHB giam ty le no xauNgân hàng Sài Gòn - Hà Ni (SHB) va công b báo cáo tài chính hp nht quý IV/2020 trong đó ghi nhn nhiu ch tiêu tài chính quan trng tăng trưởng n tượng so vi năm 2019 và vượt kế hoch Đi hi đng c đông đã đ ra.

Hoàn thành trước hn cơ bn các tn đng trong Đ án sáp nhp Habubank giai đon 2016-2020

Trong năm 2020, bên cnh vic đng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn ca dch bnh Covid, SHB vn đm bo hot đng kinh doanh hiu qu, tăng trưởng bn vng. Mt khác, SHB tăng cường công tác qun tr ri ro, kim soát tt cht lượng tín dng, trin khai quyết lit các gii pháp thu hi, x lý n xu, trích lp d phòng… Đến tháng 10/2020, SHB đã hoàn thành trước hn cơ bn các tn đng trong Đ án sáp nhp Habubank vào SHB giai đon 2016-2020.

C th, tính đến cui năm 2020, tng tài sn ca SHB đt 412,9 nghìn t đng, tăng 13,1% so vi cui năm 2019. Vn t có đt 37.727 t đng. Vn ch s hu đt 24.393 t đng. Vn điu l đt 17.558 t đng.

Li nhun trước thuế ca SHB năm 2020 đt 3.412 t đng, hoàn thành 104% kế hoch c đông đ ra, tăng 12,8% so vi năm trước. T sut sinh li trên vn ch s hu (ROE) đt 15,9%. NIM đt 2,8%, tăng 0,8% so vi năm 2019. Có được kết qu này do SHB đt tăng trưởng hu hết các ch tiêu kinh doanh, đy mnh phát trin các dch v ngân hàng, xây dng các gói sn phm phù hp vi nhu cu riêng cho tng phân khúc khách hàng ca SHB nhm mang đến cho khách hàng s toàn din c v li ích và giá tr vượt tri.

Đơn v: T đng

Ch tiêu Thc hin đến 31/12/2020 Tăng trưởng 2019 Hoàn thành kế hoch
 Tng tài sn 412.918 13,1% 101,1%
 Vn điu l 17.558 45,9%  
 Huy đng th trường I 338.634 17,4% 101,2%
 Cho vay khách hàng 305.637 15,3%  
 Trái phiếu VAMC 4.247 -5,7%  
 Li nhun trước thuế 3.412 12,8% 104,4%
 ROE 15,9%    
 T l n xu 1,71%    
 T l an toàn vn 10,21%    

Công tác qun tr ri ro ca SHB tiếp tc khng đnh tính hiu qu

Trong năm 2020 SHB đã trích lp 4.534 t đng d phòng ri ro đ x lý các khon n xu, trong đó phn ln là n xu ca Habubank. Vi các gii pháp x lý n quyết lit, s dng d phòng đ x lý ri ro, t l n xu riêng l ca SHB gim xung mc 1,6%, mc thp nht k t khi nhn sáp nhp Habubank ti nay, t l n xu và n bán VAMC gim xung dưới 3%, hoàn thành mc tiêu NHNN giao. Vic tăng cường chi phí d phòng ca SHB cũng giúp cho t l bao ph n xu ti 31/12/2020 ca SHB mc 70%, mc cao nht trong 5 năm tr li đây.T l bao ph n xu càng cao càng đm bo giúp SHB nâng cao tính an toàn cho cht lượng tài sn, chng chu tt hơn trong các gi đnh n xu trên th trường tăng do nh hưởng ca dch Covid - 19, li nhun trong tương lai s n đnh hơn bi áp lc trích lp d phòng ít hơn.

Trong các năm tiếp theo, SHB s tiếp tc đy mnh thu hi n và trích d phòng đ x lý toàn b trái phiếu VAMC. Mc tiêu đến cui năm 2022, SHB không còn trái phiếu VAMC.

Năm Thi đim Tng s n xu (DVT: t đng) T l n xu
 Năm 2019 31/12/2019 5.054 1.90%
 Năm 2020 31/03/2020 6.135 2.17%
30/06/2020 7.049 2.45%
30/09/2020 7.207 2.46%
31/12/2020 5.253 1.71%

(S liu n xu qua các quý năm 2020. Theo báo cáo hp nht)

An toàn - Minh bch - Bn vng: SHB hoàn thành toàn b 03 tr ct Basel II trước thi hn

Cũng trong năm 2020, SHB tiếp tc trin khai các hng mc ca tr ct 2 v quy trình đánh giá ni b mc đ vn (ICAAP). Quy trình ICAAP là s đánh giá toàn din v vn, bao gm s giám sát ca qun lý cp cao đi vi khu v ri ro, h sơ ri ro, kế hoch kinh doanh, kế hoch vn; và s phi hp ca các đơn v đi vi kim tra sc chu đng v vn, tính toán mc vn yêu cu cho các ri ro trng yếu trong điu kin bình thường và điu kin căng thng. Đến nay, SHB đã hoàn tt toàn b các hng mc ca ICAAP, đáp ng tuân th sm toàn b 03 Tr ct ca Basel II so vi quy đnh.

Trong quá trình trin khai ICAAP, ngoài vic tính toán lượng vn cn đáp ng cho toàn b các ri ro trng yếu, SHB đã xây dng các mô hình kim tra sc chu đng (stress test) đ đánh giá mc đ vn trong 3 năm tiếp theo trong c điu kin bình thường và điu kin din biến bt li. Các kch bn stress test ca SHB được la chn trên cơ s phân tích các s kin trong quá kh và d báo din biến kinh tế vĩ mô đm bo các yêu cu, nguyên tc v phân tích đnh lượng và tính thc tin khi áp dung.

Hoàn thành c 3 tr ct Basel II, SHB đã đáp ng tuân th toàn din các yêu cu ca NHNN, nhn được đánh giá tích cc ca các t chc quc tế, góp phn nâng cao uy tín ca SHB nói riêng và toàn ngành Ngân hàng Vit Nam nói chung. T l an toàn vn hp nht theo Basel II đt 10,2% cao hơn so vi quy đnh ca NHNN (> 8%).

Đi mi toàn din và bt phá

Năm 2021 vi SHB được xem là năm bn l, khép li quá trình sáp nhp Habubank, x lý cơ bn các tn đng theo Đ án nhn sáp nhp, m ra mt giai đon mi vi s đi mi toàn din c chiu rng ln chiu sâu - mt thp k mi đy trin vng lc quan, bt phá và tăng trưởng mnh m.

Trong thi gian ti, SHB tiếp tc nâng cao năng lc qun tr điu hành, ci cách, đi mi công tác phát trin ngun nhân lc; Nâng cao công tác qun tr ri ro nhm đm bo hot đng tăng trưởng tín dng đi đôi vi cht lượng tín dng…

Bên cnh đó, SHB tiếp tc đu tư ng dng công ngh thông tin phát trin nhiu sn phm dch v ngân hàng đng b, tin ích. Năm 2021, SHB s đy mnh công ngh s, hin đi hóa ngân hàng bên cnh qun tr ri ro và bám sát các tiêu chun quc tế đ hình thành mt văn hóa s, mt ngân hàng s vi h sinh thái s, cung cp tri nghim tuyt vi cho khách hàng, kinh doanh sáng to, hiu qu và tiết kim chi phí. Vi n lc không ngng và quyết tâm đi mi toàn din, SHB tin tưởng s bt phá thành công, mnh m chinh phc các mc tiêu kinh doanh và gt hái nhiu thành tu ni bt trong thi gian ti.

Xem 1329 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng