Thứ bảy, 06 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Chính sách bảo hiểm tiền gửi góp phần phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Chinh sach bao hiem tien gui gop phan phat trien he thong quy tin dung nhan danBo him tin gi là công c nhm bo v người gi tin, bo v an toàn h thng ngân hàng. Do đó, các t chc tham gia BHTG, người gi tin cũng như nn kinh tế đu nhn được li ích mt cách công bng và bình đng t chính sách này.

Tuy nhiên, đi vi các t chc tín dng (TCTD) quy mô nh như qu tín dng nhân dân (QTDND), chính sách bo him tin gi chính là mt đim ta đ các t chc này hướng ti hot đng lành mnh, an toàn, hiu qu.

Bo him tin gi - Cơ chế hu hiu đ bo v người gi tin

Đánh giá v vai trò chính sách bo him tin gi đi vi s n đnh, an toàn ca h thng tài chính, TS. Cn Văn Lc - Thành viên Hi đng Tư vn chính sách tin t Quc gia nhn đnh: bo him tin gi là mt trong nhng mt xích thiết yếu ca Mng an toàn tài chính Quc gia. Ngoài ra, BHTG tham gia vào quá trình giám sát đi vi các TCTD, qua đó cnh báo ri ro đ các t chc này hot đng an toàn, hiu qu hơn.

Tiến sĩ Võ Trí Thành - Thành viên Hi đng Tư vn chính sách tin t Quc gia nêu, vai trò ca t chc bo him tin gi đi vi các t chc tín dng th hin qua 3 ni dung chính: mt là “phòng bnh”, bi t chc bo him tin gi nm trong mng lưới giám sát, đm bo an toàn h thng ngân hàng. Hai là “cha bnh”, khi t chc tham gia bo him tin gi “lâm nn”, Bo him tin gi Vit Nam (DIV) vào cuc, tham gia quá trình tái cu trúc, vc dy và giúp t chc đó khc phc khó khăn, tr li hot đng bình thường. Ba là to nim tin cho th trường, đc bit là người gi tin thông qua vic chi tr khi cn thiết. Do đó, bên cnh chc năng chi tr, rt cn thc hin tt “phòng bnh” và “cha bnh”.

Ngay t nhng ngày đu thành lp và đi vào hot đng, DIV đã ngay lp tc thc hin chi tr cho người gi tin ti mt s QTDND b đ v ti Kiên Giang và Hi Dương. Vic người gi tin nhanh chóng được nhn tin bo him đã là mt “liu thuc tinh thn”, qua đó có thêm nim tin vào h thng ngân hàng nước nhà. Chi tr tin bo him cũng là bin pháp bo v người gi tin mt cách trc tiếp, thc tin nht, là mt trong nhng chc năng ct lõi ca mt t chc bo him tin gi.

Không ch có nghip v chi tr khi TCTD b mt kh năng chi tr hoc phá sn, DIV còn được trao hàng lot chc năng, nhim v như: cp và thu hi chng nhn tham gia bo him tin gi, thu phí bo him tin gi, kim tra, giám sát cũng như h tr cho các t chc tham gia bo him tin gi. DIV luôn đng hành cùng t chc tham gia bo him tin gi t khi thành lp, theo sát quá trình hot đng thông qua nghip v kim tra, giám sát. Khi TCTD gp khó khăn, DIV tham gia vào quá trình kim soát đc bit cũng như h tr cho quá trình phc hi, giúp t chc gp vn đ sm khc phc đ tr li hot đng bình thường. Khi TCTD không th phc hi theo các phương án đã được phê duyt, buc phi thc hin phương án phá sn, DIV đng ra chi tr cho người gi tin nhm bo v cho quyn và li ích hp pháp ca người gi tin, đc bit là người gi tin nh, ít có thông tin v hot đng ngân hàng.

Bo him tin gi Vit Nam - va là “bà đ”, va là “người đng hành” cùng TCTD

Các TCTD quy mô va và nh, trong đó có có QTDND là nhng cu phn quan trng ca h thng ngân hàng. Đi vi các QTDND, trước hết, chính sách bo him tin gi là ngun h tr đ các t chc này phát trin bn vng, an toàn. Bên cnh đó, chính sách bo him tin gi to nên nim tin ca người gi tin đi vi các t chc tham gia bo him tin gi quy mô nh này, giúp h có th tn dng li thế am hiu v đa bàn, gn gũi vi người gi tin đ cnh tranh mt cách sòng phng, lành mnh vi các ngân hàng, TCTD ln. Cui cùng, năng lc ca các t chc bo him tin gi là phù hp cho vic h tr và x lý các t chc tham gia bo him tin gi va và nh, bi đ x lý các TCTD quy mô ln, TCTD xuyên quc gia đòi hi phi có nhng cơ chế đc thù.

Ti th trn Cao Phong - Hòa Bình, QTDND Cao Phong là mt trong nhng TCTD hot đng bài bn, hiu qu, tích cc góp phn phát trin kinh tế ti đa phương. Ông Nguyn Thế Anh - Phó Bí thư Đng y, Ch tch UBND th trn khng đnh, QTNDN Cao Phong đã thc hin tt nhim v luân chuyn ngun vn, đưa nhng đng tin nhàn ri trong nhân dân ti nhng doanh nghip, h kinh doanh cũng như cá nhân đang cn vn đ đu tư, sinh li.

Chia s v vai trò ca chính sách bo him tin gi cũng như DIV, ông Phan Văn Tâm - Ch tch HĐQT QTDND th trn Cao Phong nhn đnh, vi QTDND, vai trò ca chính sách bo him tin gi là vô cùng quan trng. T chc bo him tin gi có th coi như mt “bà đ” đi vi các QTDND cũng như các ngân hàng. Thông thường, QTDND vn được coi là TCTD vùng nông thôn, ch yếu cung ng vn cho hot đng nông nghip. Tuy nhiên, QTDND Quang Trung, Hà Đông, Hà Ni là mt minh chng rng dù gia bi cnh đô th, QTDND vn hoàn toàn có th “vy vùng”, cnh tranh sòng phng vi các ngân hàng trên đa bàn. Là mt ngành kinh doanh nhy cm, nhiu ri ro, song mt khi đã giành được nim tin ca khách hàng, TCTD chc chn s nhn được nhng trái ngt ca mình.

Bác Đinh Quang Trung - mt người gi tin ti QTDND Quang Trung (Hà Đông) chia s lý do gi tin ti đây là bi Qu đã hot đng rt hiu qu, an toàn, th hin qua s phát trin hơn 20 năm. Khi ti giao dch ti Qu, thái đ nhân viên, cán b đi vi khách hàng luôn là s nim n, nhit tình và thi gian gii quyết mi th tc đu nhanh chóng. Thc tế là ngay c khi lãi sut huy đng tin gi ca mt s ngân hàng thương mi có cao hơn so vi Qu, nhiu người gi tin vn la chn gi ti Qu vì đim ct yếu chính là s tin cy, yên tâm.

Bà Mai Th Minh Hương - Giám đc QTDND Quang Trung cho biết, trong quá trình hot đng, Qu cũng gp phi nhng khó khăn chung ca nn kinh tế cũng như nhng khó khăn riêng ca loi hình TCTD hp tác đc bit này. Bên cnh đó, Qu còn phi cnh tranh vi hàng chc phòng giao dch, chi nhánh các ngân hàng trên đa bàn. Tuy nhiên, nim tin ca người gi tin chính là đng lc phát trin ca QTDND. Đng thi, DIV đã to s nâng đ, bo v, thúc đy đi vi các TCTD, trong đó có QTDND. Công tác tuyên truyn chính sách ca DIV cũng đã khiến nhiu người gi tin ti Qu nhn thc được quyn li ca mình được bo v mt cách chính đáng, qua đó thêm t tin khi gi tin.

Phát huy vai trò ca DIV trong h tr QTDND phát trin bn vng

Có th nói, trong nhng năm gn đây, t chc bo him tin gi ti Vit Nam đã được trao nhiu nhim v mi đ tham gia h tr cho s phát trin bn vng ca h thng QTDND. TS. Võ Trí Thành khng đnh, DIV đã được “xung trn” mnh m hơn thông qua nhng công c như cho vay đc bit, mua trái phiếu đc bit ca TCTD h tr, hay tham gia vào Ban kim soát đc bit và đánh giá phương án phc hi ca TCTD b kim soát đc bit. Tuy nhiên, vi tm nhìn dài hn, DIV cn có nhiu công c hơn, có nhiu phương án đ la chn hơn trong quá trình gìn gi an toàn h thng.

Trong thi gian ti, đ đng b hóa khuôn kh pháp lý ca hot đng bo him tin gi, s dng hiu qu ngun lc ca DIV nhm h tr các t chc tham gia bo him tin gi cũng như bo v người gi tin, cn phi sm đánh giá li, sa đi, b sung Lut Bo him tin gi. Vi mt cơ chế pháp lý cht ch, hot đng ca t chc bo him tin gi chc chn s mang li mt góc đ tiếp cn mi, ngày càng hiu qu và đem li cho cơ quan qun lý ngành ngân hàng cũng như Chính ph nhng công c hu hiu đ s dng trong nhng tình hung phù hp.

Có th nói, vai trò ca t chc bo him tin gi là vô cùng quan trng không ch đi vi h thng ngân hàng mà còn vi c nn kinh tế. Cùng s đng hành ca t chc bo him tin gi, h thng ngân hàng - huyết mch ca nn kinh tế s phát trin ngày càng an toàn, bn vng, đng thi quyn và li ích hp pháp ca người gi tin luôn được đm bo.

Theo DIV

Xem 133 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng