TIN MỚI

Nền kinh tế tiếp tục đạt kết quả khả quan

Nen kinh te tiep tuc dat ket qua kha quanChiu 02/2/2021, ti Hà Ni, B trưởng, Ch nhim Văn phòng Chính ph Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn ca Chính ph, đã ch trì bui hp báo Chính ph thường kỳ tháng 1/2021, bui hp báo đu tiên ca năm mi.

Bui hp báo din ra sau phiên hp Chính ph thường kỳ din ra cùng ngày dưới s ch trì ca Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc. Cùng d bui hp báo có đi din lãnh đo nhiu b, ngành, đi din Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) có Phó Thng đc thường trc NHNN Đào Minh Tú.

Kinh tế vĩ mô n đnh

B trưởng, Ch nhim VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, phiên hp Chính ph thường kỳ tháng 1 là phiên hp thường kỳ cui cùng trong năm Âm lch Canh Tý và phiên hp đu tiên ca năm 2021, cũng là phiên hp đu tiên ca Chính ph đ trin khai thc hin Ngh quyết Đi hi ln th XIII ca Đng va thành công rt tt đp.

Phiên hp đã nghe, tho lun v mt s ni dung chính: Tình hình kinh tế-xã hi tháng 1/2021, v kch bn, gii pháp thúc đy tăng trưởng 6 tháng đu năm 2021; nghe B Y tế báo cáo và tho lun v tình hình, gii pháp phòng chng COVID-19; công tác chun b phc v Tết Nguyên đán Tân Su 2021 theo Ch th 44 ca Th tướng Chính ph

Ti phiên hp, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc đã nêu rõ 4 nhim v trng tâm cn tp trung ch đo trong thi gian ti, đó là: Ban hành và thc hin các chương trình hành đng trin khai Ngh quyết Đi hi ln th XIII ca Đng; quyết lit phòng chng COVID-19 và thc hin mc tiêu kép; tp trung các gii pháp thúc đy tăng trưởng 6 tháng đu năm đ thc hin mc tiêu tăng trưởng GDP 6,5% năm 2021; và chăm lo Tết cho người dân đ tt c người dân đu có tết. Nhiu vn đ quan trng đã được Chính ph quyết đnh ti phiên hp, như đng ý sm đưa vaccine nga COVID-19 đến người dân trong quý I này; nghiên cu xây dng đ án v gói h tr th 2 cho người dân và doanh nghip; thúc đy 3 không gian kinh tế mi; thành lp t công tác đc bit đ tháo g vướng mc cho đu tư

V tình hình dch COVID-19, ngay sau khi phát hin các ca lây nhim virus biến th mi trong cng đng mt s đa phương t ngày 25/1 vi tc đ lây lan nhanh, dưới s ch đo quyết lit ca Th tướng, vi quyết tâm chính tr rt ln, chúng ta đã kích hot ngay lp tc cơ chế kim soát, khoanh vùng, cách ly, dp dch. Mc dù trong thi gian Đi hi Đng nhưng Chính ph, Th tướng Chính ph đã lp tc ban hành Ch th 05, Thường trc Chính ph t chc hp ngay đ ch đo kiên quyết, mnh m công tác phòng chng dch. Th tướng đã yêu cu, tp trung bám sát tình hình, chun b nhanh các kch bn, tình hung, gii pháp đ ch đng ng phó hiu qu vi COVID-19, bo đm phát hin nhanh hơn, hành đng nhanh và quyết lit hơn đ dp dch trit đ trong thi gian nhanh nht.

V tình hình kinh tế-xã hi, các thành viên Chính ph thng nht đánh giá, nn kinh tế tiếp tc đt kết qu kh quan, đáng mng ngay trong tháng 1. Mt s kết qu ni bt là: Kinh tế vĩ mô n đnh, lm phát được kim soát mc thp; ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2021 tăng 0,06% so vi tháng trước và gim 0,97% so vi cùng kỳ. Hot đng xut, nhp khu hàng hóa tháng 1/2021 đt mc tăng cao so vi cùng kỳ năm trước. Tng kim ngch xut nhp khu hàng hóa tháng 1/2021 ước tính đt 53,9 t USD, tăng 45,2% so vi cùng kỳ, trong đó kim ngch xut khu hàng hóa đt 27 t USD, tăng 46,7%; nhp khu hàng hóa đt 26,9 t USD, tăng 43,7%. Cán cân thương mi hàng hóa ước tính xut siêu đt 100 triu USD. Sn xut nông nghip trong tháng tp trung ch yếu vào gieo cy, chăm sóc lúa đông xuân, gieo trng cây hoa màu trên c nước và thu hoch cây v đông min Bc. Chăn nuôi ln tiếp tc đà phc hi, chăn nuôi gia cm phát trin tt. Thông tin đáng mng là chúng ta đã sp sn xut được vaccine phòng dch t ln châu Phi. Ngành thy sn đt sn lượng khai thác khá do thi tiết, ngư trường thun li, người dân tích cc bám bin trong tháng cn Tết.

Sn xut công nghip tiếp tc khi sc, ch s sn xut công nghip tháng 1/2021 ước tính tăng cao 22,2% so vi tháng 1/2020, trong đó ngành chế biến, chế to tăng 27,2%. Hot đng bán l và kinh doanh dch v tiêu dùng tăng, các doanh nghip, trung tâm thương mi, h thng siêu th và cơ s kinh doanh ch đng chun b ngun hàng hóa di dào, phong phú, đa dng nhm kích cu, thu hút tiêu dùng ca người dân trong dp Tết Nguyên đán. Tng mc bán l hàng hóa và doanh thu dch v tiêu dùng tháng 1/2021 ước tính đt 479,9 nghìn t đng, tăng 3,7% so vi tháng trước và tăng 6,4% so vi cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghip trong tháng 1/2021 có nhiu khi sc khi doanh nghip đăng ký thành lp mi tăng c v s lượng và vn đăng ký so vi cùng kỳ năm trước và tăng hu hết các lĩnh vc hot đng. Tng s vn đăng ký mi và đăng ký b sung ca các doanh nghip tăng 10,5% so vi tháng 1/2020. Thu ngân sách đt kết qu tt trong tháng 1. Th trường chng khoán sau khi st gim do thông tin liên quan đến dch bnh COVID-19 thì đã phc hi trên nn tng vĩ mô n đnh, nim tin th trường rt cao. Các lĩnh vc v văn hoá, xã hi tiếp tc được quan tâm ch đo. Trong tháng 1/2021, đi sng dân cư nhìn chung n đnh, không phát sinh thiếu đói trên phm vi c nước.S

Nhng kết qu đt được đã khng đnh Chính ph bn lĩnh, quyết tâm thc hin tt các nhim v trước, sau Đi hi, trước Tết nguyên đán vi tinh thn cao nht phc người dân và doanh nghip, phòng chng dch bnh và thúc đy sn xut kinh doanh.

Kiên đnh vi nhng nhim v, gii pháp đ ra

V nhim v thi gian ti, Chính ph yêu cu các cp, các ngành tuyt đi không được hoang mang, dao đng nhưng cũng không ch quan trong phòng chng dch COVID-19. Th tướng ch đo ch đng theo dõi sát tình hình quc tế, trong nước; nghiên cu, phân tích k xu hướng, tác đng, nh hưởng đ xây dng đ xut các gii pháp, đi sách hiu qu, kh thi c trong ngn hn, trung hn, phù hp vi din biến, tình hình v dch COVID-19 trong khu vc và trên thế gii. Tng thành viên Chính ph phi n lc hơn na, th hin tinh thn trách nhim và tính k lut cao trước Đng, Nhà nước và nhân dân. Quan đim ch đo ca Chính ph là: Kiên đnh vi nhng nhim v, gii pháp đ ra; kiên quyết không lùi bước trước dch bnh, khó khăn, thách thc, càng khó khăn càng phi n lc, quyết tâm; tiếp tc phát huy sáng to, chung sc, đng lòng n lc khc phc khó khăn, vượt qua thách thc, duy trì đà phát trin ca năm 2020, quyết tâm phn đu hoàn thành cao nht các mc tiêu, ch tiêu kế hoch 2021 ca c nước và ca tng b, ngành, đa phương.

Người phát ngôn ca Chính ph cho biết, Chính ph đ ra 4 nhim v trng tâm c th thi gian ti như sau: Th nht, v trin khai Ngh quyết Đi hi Đng ln th XIII, B Kế hoch và Đu tư căn c vào Ngh quyết ca Đi hi đ xây dng, sm trình ban hành chương trình hành đng ca Chính ph trin khai Ngh quyết Đi hi Đng XIII, đng thi hoàn thin, trình Quc hi phê duyt kế hoch phát trin kinh tế - xã hi 5 năm 2021-2025 và các vn đ liên quan. Trong bi cnh, tình hình mi, chúng ta cn quán trit tinh thn đi mi tư duy phát trin, cách nghĩ, cách làm, không ngng đi mi, sáng to đ đưa đt nước vng bước đi lên, sm hin thc hóa các mc tiêu mà Đi hi XIII đ ra.

Th hai, tiếp tc quyết lit phòng chng, dp dch COVID-19, không được ch quan, có các bin pháp mnh m, kp thi, đi trước thi gian nhưng không được đ hong lon vi tinh thn tiếp tc thc hin mc tiêu kép. Lãnh đo các đa phương phi tp trung ch đo, ch đng quyết đnh các bin pháp phòng, chng dch phù hp và chu trách nhim v công tác này trên đa bàn; thc hin quyết lit "Thông đip 5K" ca B Y tế. Thc hin nghiêm, đy đ các bin pháp phòng chng dch trong cng đng như đeo khu trang, khai báo y tế, không tp trung đông người; kim soát nhp cnh… Phi tiếp tc làm tt công tác tuyên truyn đ người dân không được ch quan đi vi dch bnh, nht là ti các thành ph ln; tiếp tc nâng cao ý thc, thc hin nghiêm, đy đ các bin pháp phòng chng dch trong cng đng. Người đng đu các cơ quan, đơn v chu trách nhim trước Đng, Nhà nước và nhân dân v vic chp hành các quy đnh phòng chng dch bnh, không đ dch bnh lây lan trong cơ quan, đơn v mình. Ngành y tế đy nhanh quá trình nghiên cu phát trin và th nghim vaccine, cũng như có kế hoch nhp khu vaccine đ phc v tiêm chng trên din rng.. Chính ph đng ý sm đưa vaccine nga COVID-19 đến người dân trong quý I này; ưu tiên sn phm vaccine sn xut trong nước. Cùng vi chng dch, tiếp tc tp trung khc phc hu qu do thiên tai. Tình hình thi tiết cc đoan, rét đm rét hi thi gian qua liên tc, kéo dài ti min Bc, nht là các tnh vùng cao, min núi; đng thi d báo s tiếp tc din biến phc tp s gây nh hưởng không nh ti đi sng ca người dân.

Th ba, v thúc đy tăng trưởng kinh tế, nht quán mc tiêu n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát, bo đm các cân đi ln ca nn kinh tế, đng thi góp phn thúc đy tăng trưởng. Cn thúc đy 3 không gian kinh tế: kinh tế trong nước vi th trường gn 100 triu dân, kinh tế quc tế vi hi nhp được đy mnh và kinh tế s. Giao B trưởng B Kế hoch và Đu tư nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, hoàn thin kch bn, các gii pháp và thường xuyên kim đim, đánh giá thc hin.

Đy mnh gii ngân vn đu tư công, thc hin quyết lit ngay t nhng tháng đu năm, thường xuyên đôn đc trin khai các d án, công trình quan trng. Tiếp tc ci cách mnh m, to chuyn biến thc cht hơn na v môi trường đu tư kinh doanh, to đng lc thu hút đu tư, thúc đy tăng trưởng. Th tướng đng ý thành lp t công tác đc bit đ tháo g vướng mc cho đu tư. Đc bit chú trng phát trin kinh tế tư nhân, chương trình hành đng ct gim chi phí cho doanh nghip. Chúng ta phn đu đưa Vit Nam tr thành mt trong nhng trung tâm sn xut, ng dng công ngh cao ca khu vc và thế gii.

Nhim v th tư, Tết c truyn sp đến, Chính ph yêu cu phi tp trung lo Tết cho dân, không đ ai thiếu Tết, đc bit đi tượng chính sách, người nghèo, vùng thiên tai, vùng sâu, vùng b phong ta do có dch, “bo đm mi gia đình đu có Tết”. Bo đm hàng hóa phc v Tết sao cho di dào, cht lượng và giá c đáp ng các nhu cu khác nhau đ mi nhà đón Tết m no, đy đ. Bo đm an ninh trt t trong bi cnh hin nay, nht là đu tranh, phòng chng buôn bán pháo n, gian ln thương mi, ngăn chn nhng đường dây đưa hàng hóa trái phép vào Vit Nam. Sau Tết, Th tướng yêu cu cn lưu ý chn chnh hot đng l hi; phi bt tay vào công vic, “không đ tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Không t chc đi thăm, chúc Tết cp trên và lãnh đo các cp; nghiêm cm biếu, tng quà Tết cho lãnh đo dưới mi hình thc; không dùng ngân sách Nhà nước, tài sn công trái quy đnh vào các hot đng l hi, vui chơi. Tt c các cơ quan, đơn v, đa phương có kế hoch b trí cán b, nhân viên thc hin nghiêm chế đ trc Tết, thc hin tt chế đ thông tin báo cáo.

Th tướng nhn mnh vic đy mnh phát trin sn xut nông nghip, bo đm an ninh lương thc trong mi tình hung, đi lin vi đó là bo v rng và trng rng, trin khai ch trương “trng 1 t cây xanh”. Th tướng lưu ý t chc "Tết trng cây" ngay sau Tết, “như va ri tnh Bến Tre phát đng và sp ti đây là Phú Yên và nhiu đa phương khác”, không ch mt đa phương hưởng ng ch trương này. Th tướng cũng yêu cu tiếp tc làm tt công tác truyn thông sao cho hiu qu, đúng mc đ người dân luôn đ phòng dch COVID-19 nhưng không hoang. Bên cnh đó, cn tiếp tc đy mnh thông tin, tuyên truyn v n lc vic thc hin các nhim v phát trin KTXH, n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát và nâng cao cht lượng, hiu qu, sc cnh tranh ca nn kinh tế; bo đm an sinh xã hi và phúc li xã hi, ci thin đi sng nhân dân; ci cách hành chính và phòng, chng tham nhũng, lãng phí; ci thin môi trường kinh doanh; bo đm quc phòng và an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi; công tác đi ngoi và hi nhp quc tế.

Ti bui hp báo Chính ph thường kỳ tháng 1/2021, B trưởng, Ch nhim Văn phòng Chính ph Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn ca Chính ph cùng đi din lãnh đo các b, ngành đã gii đáp, làm rõ nhiu vn đ được báo chí và dư lun quan tâm.

Xem 204 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng