TIN MỚI

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Hoi nghi thong bao nhanh ket qua Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XIIISáng ngày 03/02/2021, ti Hà Ni, Ban Tuyên giáo Trung ương t chc Hi ngh trc tuyến toàn quc thông báo nhanh kết qu Đi hi Đi biu toàn quc ln th XIII ca Đng. Hi ngh được kết ni ti các đim cu ca các đơn v thuc các B, Ngành, đa phương trên toàn quc.

Tham d ti đim cu Ban Tuyên giáo Trung ương có đng chí Nguyn Xuân Thng, y viên B Chính tr, Giám đc Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh, Ch tch Hi đng Lý lun Trung ương; đng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đi ngoi Trung ương. Đng chí Phan Xuân Thy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ch trì Hi ngh.

D Hi ngh ti đim cu Ngân hàng Nhà nước Vit Nam có các đng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán s Đng, Phó Thng đc thường trc NHNN, đng chíĐoàn Thái Sơn, y viên Ban Cán s Đng, Phó Thng đc NHNN; đng chíTrn Vit Bc, Phó Bí thư Thường trc Đng y cơ quan NHTW; các đng chí là y viên Ban Thường v, Ban Chp hành Đng b cơ quan NHTW, cán b lãnh đo qun lý cp V và tương đương ca các đơn v thuc Đng b cơ quan NHTW,..

Ti Hi ngh, GS.TS Nguyn Xuân Thng - y viên B Chính tr, Giám đc Hc vin Chính tr Quc gia H Chí Minh, Ch tch Hi đng lý lun Trung ương đã thông báo nhng ni dung kết qu chính ca Đi hi. Đi hi XIII là đi hi có nhiu đi biu tham d nht trong các kỳ đi hi vi 1.587 đi biu tham d đã thành công rt tt đp trên c 3 phương din đó là Văn kin Đi hi, công tác nhân s và công tác t chc Đi hi.

GS.TS Nguyn Xuân Thng cho biết, công tác chun b các văn kin đi hi đã được chun b rt sm, công phu, k lưỡng, có sa đi, b sung, tiếp thu ý kiến nhiu ln. Ngay t khi trin khai xây dng nhng báo cáo trình Đi hi, nhng vn đ có tính nguyên tc được quán trit xuyên sut đó là kết hp nhun nhuyn gia lý lun và thc tin, gia kiên đnh và đi mi, gia kế tha và phát trin, kiên đnh vi nn tng tư tưởng ca Đng…

Trên cơ s phát huy dân ch rng rãi, d tho các văn kin Đi hi đã được tng hp ý kiến ca Đi hi Đng các cp, ly ý kiến ca các đoàn th, các đi biu quc hi, MTTQ… và công b ly ý kiến ca toàn dân. Văn kin Đi hi là sn phm, kết tinh trí tu ca toàn Đng, toàn dân, toàn quân.

V công tác nhân s, GS.TS Nguyn Xuân Thng cho biết, công tác nhân s chun b cho Đi hi XIII ca Đng được thc hin rt bài bn, chu đáo, khách quan, dân ch, cht ch, k lưỡng. Chính vì vy, công tác nhân s nhn được s thng nht rt cao, Đi hi đã bu 1 ln đ s lượng Ban Chp hành Trung ương gm 180 U viên chính thc và 20 U viên d khuyết. Hi ngh ln th nht Ban Chp hành Trung ương khoá XIII đã bu được 18 đng chí tham gia B Chính tr; bu 5 đng chí vào Ban Bí thư và phân công mt s đng chí B Chính tr tham gia Ban Bí thư.

Công tác t chc Đi hi được t chc chu đáo, cn thn, đm bo an toàn tuyt đi trong thi gian din ra Đi hi, các đoàn đi biu được ghi nhn thc hin nghiêm quy chế ca Đi hi, tham d trong không khí vui tươi, tâm thế thoi mái, h hi, phn khi.

Ti Hi ngh, đng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đi ngoi Trung ương thông tin đến đi ngũ báo cáo viên toàn quc chuyên đ “Tng quan tình hình thế gii và hot đng đi ngoi năm 2020, d báo tình hình thế gii và nhim v công tác đi ngoi năm 2021”.

Trong đó, v nhim v công tác đi ngoi năm 2021, Trưởng ban Đi ngoi Trung ương cho biết: Đường li đi ngoi ca Vit Nam được phát trin, hoàn thin qua các kỳ Đi hi. Ti Đi hi ln th XIII đã đưa ra ch trương trin khai đng b, sáng to, hiu qu các hot đng đi ngoi; ch đng tiếp tc hi nhp quc tế toàn din, sâu rng, đm bo cao nht li ích quc gia, dân tc.

Mc tiêu ca đi ngoi là nâng cao hiu qu hot đng đi ngoi trong vic to lp môi trường hòa bình, n đnh đ phát trin; bo v ch quyn và toàn vn lãnh th; huy đng được ngun lc bên ngoài đ phát trin; to v thế, uy tín ca Đng và đt nước. Đc bit, có mt đim mi đó là phát huy vai trò tiên phong ca đi ngoi trong vic bo v đt nước và xây dng mt nn ngoi giao Vit Nam toàn din.

Theo SBV

Xem 202 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng