TIN MỚI

Điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNhìn li c giai đon 2016-2020, công tác điu hành chính sách tin t và hot đng ngân hàng đã đt được nhng kết qu tích cc, qua đó, góp phn n đnh kinh tế vĩ mô, h tr tăng trưởng kinh tế, n đnh th trường tin t, ngoi hi. 

Theo bà Nguyn Th Hng, Thng đc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Vit Nam, nhìn li c giai đon 2016-2020, NHNN đã điu hành chính sách tin t hiu qu nh s kiên đnh, ch đng, thn trng và linh hot, t đó góp phn kim soát lm phát mc dưới 4% theo đúng mc tiêu ca Quc hi đ ra, góp phn n đnh kinh tế vĩ mô, h tr tăng trưởng kinh tế, n đnh th trường tin t, ngoi hi.

Bên cnh đó, NHNN cũng đã điu hành tín dng theo phương châm m rng đi đôi vi an toàn, hiu qu, phù hp vi ch trương tng bước gim dn t l vn đu tư t tín dng ngân hàng, h tr đi mi mô hình và nâng cao cht lượng tăng trưởng kinh tế. Các gii pháp, chính sách tín dng ca NHNN đã đi đúng hướng, va bo đm an toàn, cung ng đ vn cho nn kinh tế, va phù hp vi mc tiêu kim soát lm phát. Cơ cu tín dng chuyn dch theo hướng tích cc, tp trung ch yếu vào các lĩnh vc sn xut, kinh doanh, lĩnh vc ưu tiên.

Bên cnh đó, hot đng thanh toán có nhng bước tiến vượt bc c v cht và lượng vi nhiu sn phm, dch v thanh toán mi, tin ích và hin đi da trên ng dng công ngh thông tin. Công ngh thanh toán đã có bước phát trin mang tính đt phá. Thanh toán không dùng tin mt được đy mnh, các hot đng chuyn đi s, sn phm dch v ngân hàng s phát trin mnh m.

Công tác cơ cu li h thng các t chc tín dng gn vi x lý n xu được thc hin nghiêm túc, tng bước hiu qu, bo đm an toàn hot đng ca h thng ngân hàng, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, phòng chng ra tin đ nâng cao tính minh bch trong nn kinh tế.

Cùng vi đó, công tác ci cách hành chính giai đon 2016 - 2020 được quan tâm ch đo trin khai quyết lit, đt được kết qu tích cc trên tt c các mt. NHNN 5 năm liên tc đng đu các b ngành Trung ương trong Bng xếp hng Ch s ci cách hành chính Par-Index do Ban ch đo ci cách hành chính ca Chính ph đánh giá.

Trong giai đon va qua, NHNN cũng đã tiếp tc đy nhanh hoàn thin khuôn kh pháp lý v tin t và hot đng ngân hàng, góp phn hoàn thin th chế kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa. Trong giai đon 2016-2020, NHNN đã xây dng, ban hành/trình cp có thm quyn ban hành mt khi lượng ln các văn bn quy phm pháp lut qun lý mi mt hot đng ngân hàng, to hành lang pháp lý ngày càng minh bch, tiến dn hơn ti thông l và chun mc quc tế.

Theo SBV

Xem 218 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng