Thứ bảy, 06 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch

Nhieu goi tin dung ho tro doanh nghiep bi anh huong dichGi ý kiến ti Kỳ hp th 10, Quc hi khóa XIV c tri thành ph Đà Nng kiến ngh Chính ph xem xét, ban hành các chính sách, gói h tr tín dng đi vi các doanh nghip b nh hưởng bi dch bnh Covid-19, nht là doanh nghip thuc lĩnh vc du lch, l hành, giao thông vn ti.

V vn đ này, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam tr li c tri thành ph Đà Nng như sau:

Ti Ngh quyết phiên hp Chính ph thường kỳ tháng 9/2020 (s 148/NQ-CP ngày 10/10/2020), B Kế hoch và Đu tư được giao ch trì, phi hp vi B Lao đng - Thương binh và Xã hi, B Tài chính và các B, ngành liên quan khn trương đ xut chính sách, gói h tr cho các đi tượng gp khó khăn do đi dch Covid-19.

V phía ngành ngân hàng, thi gian va qua, trước tác đng tiêu cc ca dch bnh Covid-19, thc hin ch đo ca Chính ph, Th tướng Chính ph, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã trin khai nhiu gii pháp v tín dng và lãi sut nhm tháo g khó khăn cho khách hàng b nh hưởng bi dch (trong đó có các doanh nghip thuc lĩnh vc du lch, l hành, giao thông vn ti…). C th:

V tín dng, NHNN đã ban hành Thông tư s 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 to cơ s pháp lý và hướng dn các t chc tín dng (TCTD) thc hin cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi, gi nguyên nhóm n ti thi đim trước dch, to điu kin cho khách hàng tiếp tc vay mi đ thc hin các d án sn xut kinh doanh có hiu qu.

Thường xuyên rà soát, đánh giá din biến và tác đng ca dch bnh đi vi kh năng tăng trưởng tín dng ca h thng đ xem xét điu chnh ch tiêu tín dng đi vi tng TCTD đáp ng tt các t l bo đm an toàn, có kh năng m rng tín dng lành mnh, phù hp vi đnh hướng điu hành ca NHNN; qua đó đáp ng đy đ, kp thi nhu cu vn phc hi sn xut kinh doanh ca doanh nghip và người dân, nht là các ngành, lĩnh vc b nh hưởng bi dch bnh, to điu kin ti đa cho khách hàng vay vn tiếp tc được vay mi đ khôi phc sn xut, kinh doanh.

Phi hp vi các đơn v liên quan trin khai chính sách h tr người s dng lao đng vay vn ti Ngân hàng Chính sách xã hi đ tr lương ngng vic cho người lao đng theo Quyết đnh s 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020, Quyết đnh s 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 ca Th tướng Chính ph.

V lãi sut, NHNN đã 3 ln liên tc điu chnh gim đng b các mc lãi sut vi quy mô ln vi tng mc gim khong 1,5-2,0%/năm lãi sut điu hành đ sn sàng h tr thanh khon cho các TCTD.

Đng thi, đ h tr TCTD có điu kin gim lãi sut cho vay đi vi doanh nghip, NHNN đã gim 0,85%-1,0%/năm trn lãi sut tin gi các kỳ hn dưới 6 tháng; gim 1,5%/năm trn lãi sut cho vay ngn hn Vit Nam đng đi vi các lĩnh vc ưu tiên; ch đo TCTD ch đng cân đi kh năng tài chính đ áp dng lãi sut cho vay hp lý, bo đm an toàn tài chính; tiết gim chi phí hot đng đ tp trung ngun lc gim mnh lãi sut cho vay đi vi dư n hin hu và các khon cho vay mi h tr và đng hành cùng doanh nghip vượt qua khó khăn.

H tr khách hàng bng các chương trình cho vay ưu đãi

Thc hin ch đo ca NHNN, thi gian qua các TCTD đã căn c thc tế nh hưởng ca khách hàng và kh năng tài chính ca mình trin khai kp thi các gii pháp cơ cu li thi hn tr n, min, gim lãi vay đi vi các dư n hin hu, trin khai nhiu chương trình cho vay lãi sut ưu đãi (ph biến gim 0,5-2,5% so vi trước dch) đ h tr khách hàng.

Đến ngày 23/11/2020, các TCTD đã cơ cu li thi hn tr n cho 271.366 khách hàng vi dư n 350.372 t đng; min, gim, h lãi sut cho 570.020 khách hàng vi dư n 944.811 t đng, cho vay mi lãi sut ưu đãi vi doanh s lũy kế t 23/1 đến nay đt 2.091.326 t đng cho 370.073 khách hàng. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hi (không thuc đi tượng trin khai theo Thông tư 01) đã thc hin gia hn n cho 167.059 khách hàng vi dư n 4.170 t đng, cho vay mi đi vi 1.891.895 khách hàng vi s tin 68.656 t đng.

Đi vi chính sách h tr người s dng lao đng vay vn ti Ngân hàng Chính sách xã hi đ tr lương ngng vic cho người lao đng, đến ngày 1/12/2020, Ngân hàng Chính sách xã hi đã thc hin gii ngân vi tng dư n là 15,07t đng cho 95 người s dng lao đng, s lao đng được h tr là 4.247 người.

Đi vi thành ph Đà Nng, là tâm dch ca đt bùng phát Covid-19 ln th 2, NHNN đã có Văn bn s 7040/NHNN-TD ngày 25/9/2020 gi NHNN chi nhánh thành ph Đà Nng (đng gi Hi s chính các TCTD) yêu cu:

Tiếp tc ch đo các chi nhánh TCTD trên đa bàn Đà Nng rà soát và ch đng phi hp vi khách hàng đ kp thi thc hin các gii pháp theo Thông tư 01 và Ch th 02 phù hp vi mc đ nh hưởng và kh năng tài chính ca TCTD nhm h tr khách hàng khc phc khó khăn khôi phc sn xut;

Tiếp tc ch đo các TCTD tp trung đáp ng ngun vn cho người dân, doanh nghip phc v sn xut kinh doanh, nht là các d án phc v sn xut kinh doanh có kh năng phc hi sau dch, góp phn thúc đy, phc hi nn kinh tế ca thành ph.

NHNN ghi nhn các kiến ngh ca c tri thành ph Đà Nng, trong thi gian ti NHNN s tiếp tc nghiên cu, theo dõi din biến và tác đng ca dch Covid-19, tình hình kinh tế vĩ mô đ tham mưu chính sách, trin khai các gii pháp nhm to điu kin thun li hơn na cho người dân, doanh nghip, trong đó có doanh nghip thuc lĩnh vc du lch, l hành, giao thông vn ti.

Theo Chinhphu.vn

Xem 550 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng