TIN MỚI
Vietcombank thông báo dừng hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở VCBF

Vietcombank thông báo dừng hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở VCBF

Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) thông báo ti v vic dng hot đng đi lý phân phi chng ch qu m VCBF, theo đó khách hàng ca Đi lý phân phi Vietcombank s do Đi lý phân phi VCBF tiếp nhn.

1. L trình thc hin:

- Ngày 01/4/2021: VCB dng m mi tài khon giao dch chng ch qu m VCBF;

- Ngày 11/5/2021: VCB dng nhn lnh giao dch chng ch qu m VCBF;

- Ngày 31/5/2021: VCB chính thc dng hot đng Đi lý phân phi chng ch qu m VCBF.

2. Đm bo quyn li ca Nhà đu tư:

- Khi VCB dng hot đng đi lý phân phi chng ch qu m VCBF, toàn b khách hàng ca Đi lý phân phi VCB s do Đi lý phân phi VCBF tiếp nhn và thc hin trách nhim ca Đi lý phân phi theo quy đnh ca pháp lut;

- S dư chng ch qu m VCBF ca Nhà đu tư hin có trên tài khon giao dch ti Đi lý phân phi VCB s được chuyn giao đy đ và chính xác sang tài khon giao dch mi ti Đi lý phân phi VCBF;

- Nhà đu tư s được Đi lý phân phi VCBF hướng dn (qua email và thư chuyn phát nhanh) v cách thc m tài khon giao dch mi và cách thc chuyn giao s dư chng ch qu m t tài khon ca Nhà đu tư ti VCB sang tài khon giao dch mi ti Đi lý phân phi VCBF trước ngày 10/4/2021;

- Ngay sau khi hoàn tt vic chuyn giao s dư, chng ch qu m VCBF ca Nhà đu tư s tiếp tc được giao dch trên tài khon giao dch mi ti Đi lý phân phi VCBF.

3. Nhng lưu ý vi Nhà đu tư: Đ đm bo các quyn li ca Nhà đu tư trong quá trình chuyn giao, Nhà đu tư  lưu ý nhng đim sau:

- Nhà đu tư cn hoàn tt các th tc m tài khon giao dch mi và chuyn giao s dư sang tài khon giao dch mi theo hướng dn ca VCBF trước ngày 11/05/2021.

- Sau ngày 11/5/2021, nếu Nhà đu tư chưa hoàn tt các th tc m tài khon giao dch mi,toàn b s dư chng ch qu ca Nhà đu tư ti Đi lý phân phi VCB s được chuyn sang Đi lý phân phi VCBF dưới dng tài khon tm cp. Nhà đu tưcn ch đng liên h vi Đi lý phân phi VCBF đ hoàn tt các th tc m tài khon giao dch mi và chuyn giao s dư chng ch qu t tài khon tm cp sang tài khon giao dch mi trước khi thc hin giao dch s chng ch qu này ti Đi lý phân phi VCBF.

- Nhà đu tư có th tìm hiu cách thc m tài khon và giao dch ti Đi lý phân phi VCBF theo đường link: www.vcbf.com/quy-mo/cach-thuc-dau-tu-vao-quy-mo-1/cach-thuc-dau-tu/hoc liên h s hotline (84)24.3936.4540/(+84)28.3827.0750 hoc liên h vi chi nhánh VCB gn nht hoc gi hotline 1900 5454 13 hoc hotline dành riêng cho hi viên Vietcombank Priority 1800 1565 (min phí) đ được tr giúp.

Xem 16 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng