TIN MỚI
MSB đóng các tài khoản thanh toán không hoạt động

MSB đóng các tài khoản thanh toán không hoạt động

Thc hiên quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Hàng hi Vit Nam (MSB) thông báo v vic t đng đóng tài khon thanh toán không hot đng ca khách hàng doanh nghip ti MSB.

Đ phù hp vi hot đng và nâng cao cht lượng dch v, h thng MSB s t đng đóng các tài khon ca khách hàng doanh nghip không duy trì đ s dư ti thiu theo quy đnh ca MSB và không có phát sinh giao dch tài chính trong vòng 12 tháng liên tc.

Theo đó, MSB khuyến ngh khách hàng doanh nghip luôn đm bo s dư tài khon ln hơn 0 đngvà duy trì thc hin giao dch ti MSB.

Thông tin chi tiết, liên h: Chi nhánh/Phòng giao dch gn nht ca MSBhoc liên h Hotline:Min Bc: 02437718989 máy l 6720; Min Nam: 02873075566 máy l 3519.

Xem 16 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng