TIN MỚI
Agribank vì cộng đồng - một hành trình không mỏi

Agribank vì cộng đồng - một hành trình không mỏi

Trong sut 33 năm hình thành và phát trin, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Vit Nam (Agribank) luôn n lc vượt qua mi khó khăn, thách thc, khng đnh vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn và đi đu thc hin trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn đi vi cng đng.

Agribank đã được Đng, Chính ph ghi nhn là doanh nghip có thành tích xut sc phc v phát trin kinh tế nông nghip, nông thôn và nông dân trong thi kỳ đi mi, ngân hàng vì cng đng, doanh nghip thc hin tt trách nhim xã hi và phát trin cng đng.

Agribank là một trong những ngân hàng thương mi ch lc ca Nhà nước, bám sát và thc hiện theo đúng các chủ trương, đường lối, chính sách ca Đng, ca Ngân hàng Nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong vic thc thi chính sách tin t, thc hin kinh doanh cht lượng, hiu qu, phc v tt cho tín dng nông nghip nông thôn. Cùng vi đó, Agribank luôn tích cc trin khai rt nhiu chương trình, hot đng xã hi t thin giàu ý nghĩa nhân văn, đm bo an sinh xã hi, hướng ti cng đng và vì s phát trin ca cng đng. Agribank gi vai trò tích cc trong Chương trình mc tiêu quc gia v phát trin nông thôn mi, góp phn làm thay đi b mt các vùng nông thôn trong c nước. Mi năm Agribank đu dành hàng trăm t đng đ thc hin nhiu chương trình an sinh xã hi, tp trung vào các lĩnh vc xóa đói gim nghèo, đn ơn đáp nghĩa, tài tr giáo dc, y tế, giao thông nông thôn, quan tâm chia s và h tr người nghèo, đng bào vùng sâu vùng xa, dân tc thiu s còn nhiu khó khăn và gim thiu thit hi thiên tai dch bnh, hướng v bin đo quê hương…Trong giai đon 2009 - 2020, Agribank đã dành khong 3.520 t đng đ trin khai các hot đng an sinh xã hi trên toàn quc, riêng năm 2020 - mt năm đy biến đng và khó khăn nhưng Agribank vn ưu tiên dành 400 t đng cho các hot đng thin nguyn.

Là “đim ta” vng chc ca nhà nông

Agribank là ngân hàng tiên phong tham gia đu tư các chương trình trng đim, chương trình ln ca Chính ph v chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn. Hin nay, Agribank đang tp trung trin khai hiu qu 7 chương trình tín dng chính sách và 2 chương trình mc tiêu quc gia v xây dng nông thôn mi, gim nghèo bn vng: Cho vay theo Ngh đnh 41/2010/NĐ-CP v chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn; Ngh đnh 55/2015/NĐ-CP v chính sách phát trin nông nghip, nông thôn; cho vay theo Quyết đnh 68/2013/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph v chính sách h tr nhm gim tn tht trong nông nghip; cho vay tái canh cây cà phê; trin khai thí đim cho vay cánh đng mu ln và chui liên kết, sn xut ng dng công ngh cao ti các đa phương trên c nước; trin khai Ngh đnh 67/2014/NĐ-CP ca Chính ph v mt s chính sách phát trin thy sn nhm “tiếp sc” ngư dân bám bin và chung tay cùng c nước xây dng nông thôn mi; Thc hin Ngh quyết 30a/2008/NQ-CP v chương trình h tr gim nghèo nhanh và bn vng đi vi 62 huyn nghèo thuc 20 tnh trên c nước... Thc hin các chương trình tín dng chính sách ca Chính ph, đng vn ca Agribank đã giúp thoát nghèo và to cơ hi làm giàu cho nhiu nông dân, góp phn quan trng vào quá trình chuyn dch cơ cu kinh tế mi đa phương, thc s là đòn by hiu qu trong phát trin nông nghip, nông thôn và xây dng nông thôn mi, tng bước thc hin thành công đ án tái cơ cu nn nông nghip Vit Nam.

Ngun vn Agribank chiếm trên 50% trong s 1,8 triu t đng đu tư cho “Tam nông” hin nay ti Vit Nam, gi vai trò ch đo cung ng vn cho đa bàn nông thôn. Agribank đã và đang trin khai, đy mnh cho vay qua t, nhóm và các dch v ngân hàng dành riêng cho khách hàng vùng sâu vùng xa như dch v ngân hàng lưu đng, dch v th dành cho khách hàng khu vc nông thôn. Mc dù là ngân hàng thương mi phi cnh tranh huy đng vn theo cơ chế th trường nhưng nông nghip, nông dân, nông thôn luôn là đi tượng được Agribank ưu tiên lãi sut cho vay thp hơn các đi tượng khác t 1-2%. Mi năm, Agribank vn dành hàng trăm ngàn t đng đ h tr cho vay lãi sut thp đi vi các đi tượng ưu tiên trong sn xut nông nghip.

Đng hành vi cng đng trong cuc chiến chng dch Covid-19

Ngay t nhng ngày đu năm 2020, Agribank là mt trong nhng ngân hàng sm chính thc ban hành các văn bn ch đo các chi nhánh trin khai các gii pháp tín dng h tr khách hàng khc phc thit hi do nh hưởng ca dch Covid-19. Nhng khách hàng chu nh hưởng ln bi đi dch Covid-19 đã kp thi được Agribank tháo g khó khăn là các khách hàng hot đng sn xut kinh doanh trong nhiu lĩnh vc; cơ cu li thi hn tr n; xem xét min, gim lãi tin vay; linh hot đi tượng đu tư thay thế phù hp; cân đi, đáp ng kp thi nhu cu vn, cho vay mi nhm duy trì và n đnh sn xut, kinh doanh. Agribank đng thi min, gim phí các giao dch ngân hàng đin t cho khách hàng, h tr và khuyến khích khách hàng thc hin thanh toán online tránh tiếp xúc trc tiếp trong mùa dch. Ngoài ra, Agribank còn dành nhiu ngun vn tín dng đu tư cho các đi tượng khách hàng khác nhau đ giúp các doanh nghip, h sn xut có ngun vn khôi phc sn xut do nh hưởng ca dch bnh… Trong năm 2020, Agribank đã tiên phong 7 ln gim lãi sut cho vay trong đó có 4 ln gim lãi sut cho vay đi vi các lĩnh vc ưu tiên, 9 ln gim phí dch v, đng thi trin khai các chương trình tín dng vi lãi sut cho vay thp hơn t 0,5% - 2,5% so vi trước khi có dch bnh Covid-19 đ đáp ng nhu cu ca tng nhóm đi tượng khách hàng… Ngoài các chương trình min, gim lãi, phí, tng s tin Agribank đã ng h các hot đng phòng, chng Covid-19 trên phm vi c nước khong 28 t đng. Vi nhng đóng góp tích cc đó, Đng b Agribank được Đng y Khi Doanh nghip Trung ương tng bng khen v thành tích xut sc trong phòng chng Covid-19.

Agribank chú trng trin khai nhiu hot đng xã hi t thin thông qua vic tài tr kinh phí trao tng các công trình an sinh xã hi: xây dng nhà tình nghĩa, nhà đi đoàn kết, trm y tế, xây dng  trường hc, xây dng đường giao thông nông thôn, tng quà Tết cho người nghèo, phng dưỡng m Vit Nam anh hùng, giúp đ đng bào vùng thiên tai, bão lũ, xây dng nhà văn hóa đa năng trên đo Cô Lin... Hàng năm thông qua t chc công đoàn, vn đng cán b viên chc người lao đng đóng góp 4 ngày lương/năm đ ng h các qu: Qu tình nghĩa, qu Đn ơn đáp nghĩa, qu Bo tr tr em, qu Vì người nghèo, qu Tình nghĩa ngành ngân hàng … và trích mt phn Qu phúc li đ thc hin công tác t thin xã hi đi vi cng đng và các hot đng an sinh xã hi ni b ca Agribank. Mi năm, Agribank dành ngun kinh phí khong 300 - 400 t cho công tác an sinh xã hi trên toàn quc.

Trong đt lũ lt lch s năm 2020 va qua, chung tay cùng đng bào min Trung rut tht, toàn h thng Agribank đã h tr gn 30 t đng đi vi các tnh: Hà Tĩnh, Qung Bình, Qung Tr, Tha Thiên Huế, Qung Nam, Qung Ngãi. Không ch ng h v vt cht, các cán b Agribank đóng ti đa bàn min Trung va gng mình chng lũ đ đm bo hot đng an toàn, thông sut, va sn sàng “xông vào rn lũ” h tr bà con vượt qua khó khăn. Tng bao go, thùng mỳ, chai nước mm, áo phao cu h, các nhu yếu phm khác… đã được cán b Agribank trao tn tay bà con vùng lũ.

Thương hiu Agribank - Ngân hàng vì cng đng tiếp tc được khng đnh thông qua trin khai chương trình trao tng t sách, thiết b hc tp “Thêm con ch, bt đói nghèo” ti 30 đa phương trên c nước vi tng kinh phí 4,5 t đng trong năm 2020. Chương trình này đã th hin s quan tâm đến thế h tr, hc sinh khu vc nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thiếu cơ s vt cht cho vic dy và hc, góp phn nâng cao công tác giáo dc ti đa bàn nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Mi dp Tết đến, Xuân v, thu hiu và s chia vi tâm trng ca nhng người công nhân lao đng xa quê hương mong mi được đoàn viên cùng gia đình, trong nhiu năm qua, Agribank đã phi hp cùng Báo Lao đng t chc chương trình “Tết sum vy” nhm h tr người công nhân lao đng, đc bit là người lao đng nghèo, có hoàn cnh đc bit khó khăn trên khp mi min t quc bng nhng chương trình thiết thc như: tng quà, mua vé tàu xe cho công nhân v quê ăn Tết... Đó cũng là nim vui ca Agribank khi được chia s trách nhim vi cng đng, góp phn chăm lo đi sng tinh thn cho nhng người con xa quê.

Vi nhng đóng góp tích cc cùng ngành ngân hàng góp phn đm bo an sinh xã hi, Agribank không ch được ghi nhn là “Ngân hàng vì cng đng” ti Vit Nam trong các năm 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, mà còn tng bước vươn ra khu vc khi được nhn gii thưởng “Ngân hàng thc hin tt trách nhim xã hi khu vc Đông Nam Á” do t chc Asian banking & Finance trao tng.

Xem 19 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng