TIN MỚI
Kiên trì mục tiêu cải cách thủ tục hành chính thuế

Kiên trì mục tiêu cải cách thủ tục hành chính thuế

Theo kết qu báo cáo ch s đánh giá chi phí tuân th th tc hành chính 2020 (APCI 2020), do Hi đng tư vn ci cách th tc hành chính ca Th tướng Chính ph công b mi đây, nhóm th tc hành chính thuế tăng 5,5 đim lên đến 94,7 và ch cách 5,3 đim so vi thc tin tt nht (100 đim).

Theo đó, nhóm này tr thành nhóm liên tiếp dn đu trong nhng năm qua v ci cách th tc hành chính vi chi phí tuân th trung bình liên tc gim, ch còn 3,8 gi và 11,6 nghìn đng chi phí trc tiếp cho mi th tc hành chính.

Qua kho sát ca báo cáo APCI 2020, nhóm này được thc hin trên 3 th tc hành chính: Hoàn thành nghĩa v trước khi gii th đi vi doanh nghip; khai quyết toán thuế thu nhp doanh nghip; khai thuế giá tr gia tăng theo phương pháp khu tr.

Gim mnh các chi phí tuân th

Nhng năm gn đây, ngành Thuế luôn dn đu trong ci cách th tc hành chính, đc bit là ng dng công ngh thông tin trong vic thc hin th tc hành chính, nhm đơn gin hóa quy trình, rút ngn thi gian, tiết kim chi phí cho doanh nghip khi thc hin th tc. Tng cc Thuế cho biết, khai thuế đin t đã được trin khai ti 63/63 tnh, thành và 100% Chi cc Thuế trc thuc. 99,7% doanh nghip đang hot đng, tham gia s dng dch v khai thuế đin t; 99% doanh nghip đã đăng ký tham gia s dng dch v np thuế đin t;  97% doanh nghip tham gia, thc hin th tc hoàn thuế đin t.

Kho sát qua các năm cho thy, gánh nng chi phí tuân th ca doanh nghip gim mnh. Trong đó, thi gian thc hin ch còn 3,8 gi (gim 19%), vi chi phí trc tiếp trung bình không đáng k, ch 11,6 nghìn đng/th tc hành chính (gim 79%). Chi phí trc tiếp trên thc tế ch phát sinh mt s trường hp đc bit như th tc hoàn thành nghĩa v trước khi gii th đi vi doanh nghip (có doanh nghip cho biết chi phí xin sao kê, đóng b h sơ hết 2 triu đng).

Đc bit, 100% doanh nghip được kho sát đu khng đnh không phi chi tr chi phí không chính thc cho cán b cơ quan nhà nước khi thc hin các th tc khai quyết toán thuế thu nhp doanh nghip, khai thuế giá tr gia tăng theo phương pháp khu tr và hoàn thành nghĩa v trước khi gii th đi vi doanh nghip. T l doanh nghip s dng dch v trung gian trn gói gim đáng k, t 24% xung còn 5%. Điu này phù hp vi thc tế các doanh nghip kho sát đã có kinh nghim và la chn vic t thc hin th tc.

Đáng ghi nhn, mt s vùng, đa phương như: Thái Bình là đa phương có thc tin tt nht v ch s thành phn, thi gian thc hin nhóm th tc hành chính thuế vi trung bình là 0,9 gi. Vùng kinh tế trng đim Bc b có đim s tt nht  vi  thi gian thc hin ngn nht là 1,9 gi.

Mt đim khác bit na đáng ghi nhn ca nhóm này là s thay đi tích cc v thi làm vic trc tiếp gia đoàn kim tra ca cơ quan thuế và doanh nghip trong th tc hoàn thành nghĩa v trước khi gii th đi vi doanh nghip (thuc v bước hp thm đnh/kim tra thc đa). Theo đó, chi phí trc tiếp dành cho vic tiếp đón đu gim đáng k.

Báo cáo ch ra mt s hn chế trong chi phí tuân th: Trong s các bước thc hin th tc hành chính thuế, chun b h sơ là bước mt nhiu thi gian nht, doanh nghip dành 2,1 gi, chiếm 54% tng thi gian thc hin. Các th tc hành chính tn nhiu thi gian nht có th k đến như th tc hoàn thành nghĩa v trước khi gii th đi vi doanh nghip và th tc khai quyết toán thuế thu nhp doanh nghip. Cá bit, mt s trường hp mt đến 15 ngày làm vic. Ngoài ra kho sát cho thy, 11% s doanh nghip phi chnh sa, b sung h sơ trung bình 2,1 gi và ti đa là 5 ngày làm vic (thuc th tc hoàn thành nghĩa v trước khi gii th đi vi doanh nghip).

Đơn gin hóa và chun hóa quy trình

T nhng hn chế trên, báo cáo đã đưa ra khuyến ngh v hai vn  đ mà ngành Thuế cn làm trong thi gian ti. Th nht, nâng cao tính n đnh và mc đ h tr doanh nghip, tiếp tc khc phc tình trng li h thng khi thc hin khai h sơ thuế và np thuế trên cng thông tin đin t ca Tng cc Thuế, đc bit trong thi đim cui tháng hoc cui kỳ kế toán (theo phn ánh ca doanh nghip trong kho sát APCI 2018, 2019).

Th hai, đơn gin hóa và chun hóa quy trình thc hin th tc hoàn thành nghĩa v trước khi gii th đi vi doanh nghip. Ngoài ra, doanh nghip cũng mong mun khc phc tình trng hướng dn khác nhau trong quá trình thc hin th tc hoàn thành nghĩa v trước khi gii th đi vi doanh nghip gia mt s đa phương, ví d như v thành phn h sơ.

Nghiên cu các ni dung phn ánh t doanh nghip và phân tích các kết qu kho sát APCI 2020 cho thy, vn còn dư đa ci cách trong nhóm th tc hành chính thuế, đó là hoàn thin và nâng cp h thng khai và np thuế trc tuyến trên cng thông tin đin t ca Tng cc Thuế, đm bo kh năng truy cp và s dng được thông sut, tránh trường hp không th truy cp. Đng thi, Tng cc Thuế cn rà soát các bng, biu mu được h tr trong cng thông tin đin t ca Tng cc Thuế và phn mm h tr kê khai, đ vic thc hin th tc hành chính thuế ca doanh nghip được d dàng và thun tin hơn.

Bên cnh đó, xây dng các bin pháp h tr doanh nghip và rà soát, ci cách mt s khâu trong vic thc hin th tc hành chính thuế. Đc bit lưu ý đến th tc đi vi doanh nghip phi ri b th trường (được d báo s còn tiếp tc tăng lên) như th tc hoàn thành nghĩa v trước khi gii th.

Báo cáo cũng cho rng cn chun hóa quy trình x lý ni b, đm bo thông tin hướng dn thc hin th tc rõ ràng và đy đ (bao gm c vic hướng dn sa đi, b sung h sơ), b trí công chc tiếp nhn và x lý h sơ cn được lưu tâm đ đm bo vic gii quyết các h sơ thc hin th tc hành chính thuế theo đúng quy đnh.

Theo TTXVN

Xem 16 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng