TIN MỚI
Thị trường trái phiếu đồng nội tệ của Việt Nam đạt 71 tỉ USD

Thị trường trái phiếu đồng nội tệ của Việt Nam đạt 71 tỉ USD

Ngày 26/3, Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB) công bbáo cáo Giám sát Trái phiếu Châu Á, ghi nhn trin vng kinh tế toàn cu được ci thin và tiến trin trong vic tiêm chng vc-xin phòng COVID-19 đã thúc đy li sut trái phiếu ti khu vc Đông Á mi ni.

Theo đó, tính ti cui năm 2020, các th trường trái phiếu bng đng ni t trong khu vc này đã tăng lên ti mc 20,1 nghìn t USD. "Tâm lý ca nhà đu tư và các điu kin tài chính cũng được ci thin", theo n bn nói trên.

“Các th trường trái phiếu Đông Á mi ni tiếp tc tăng trưởng, huy đng ngun vn cho vic phc hi bn vng ca khu vc sau đi dch. Các chiến dch tiêm chng thành công, lp trường chính sách tin t thích ng và vic ni lng hn chế đang thúc đy các hot đng kinh tế và đy nhanh quá trình phc hi lên mc cao hơn”, Chuyên gia Kinh tế trưởng ca ADB, ông Yasuyuki Sawada, cho biết.

Khu vc Đông Á mi ni bao gm Cng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quc); Hng Kông - Trung Quc; Indonesia; Hàn Quc; Malaysia; Philppines; Singapore; Thái Lan và Vit Nam.

Theo báo cáo, các đt tiêm chng vc-xin đã bt đu ti hu hết các th trường trong khu vc, giúp cng c lòng tin. Đng thi, tính bt đnh ca qu đo đi dch, đc bit liên quan ti các biến chng mi và kh năng gia tăng các ca lây nhim, tiếp tc đè nng lên trin vng tăng trưởng. Vic tiếp cn vc-xin không đng đu và kh năng điu chnh giá tài sn do tăng lãi sut dài hn cũng mang li nhng ri ro.

Li sut trái phiếu chính ph ti hu hết các nn kinh tế phát trin và các th trường Đông Á mi ni đã gia tăng trong giai đon t ngày 31/12/2020 ti ngày 15/2/2021. Trong khi đó, tâm lý nhà đu tư được ci thin giúp thúc đy hu hết các th trường vn c phn và đng tin trong khu vc. Dòng vn đ vào các th trường trái phiếu và vn c phn ca khu vc cũng phc hi trong quý cui cùng ca năm 2020.

Th trường trái phiếu bng đng ni t ca Đông Á mi ni đt 20,1 nghìn t USD vào cui tháng 12/2020, cao hơn 3,1% so vi quý trước và tăng 18,1% so vi cùng kỳ năm ngoái. Quy mô ca th trường trái phiếu đã tăng ti mc tương đương 97,7% tng sn phm ni đa ca khu vc vào cui quý IV/2020. Lượng phát hành trái phiếu bng đng ni t gi vng mc 2 nghìn t USD.

Trái phiếu chính ph chiếm t trng ln trong tng lượng trái phiếu khu vc, mc 12,4 nghìn t USD vào cui tháng 12, trong khi trái phiếu doanh nghip tăng lên ti 7,7 nghìn t USD. Trung Quc vn là th trường trái phiếu ln nht ca khu vc, chiếm 77,4% tng lượng trái phiếu ca khu vc Đông Á mi ni.

Th trường trái phiếu bng đng ni t ca Vit Nam tăng 8,1% so vi quý trước, đt 71 t USD vào cui tháng 12/2020. S gia tăng đu đn c hai mng trái phiếu chính ph và trái phiếu doanh nghip đã h tr cho s tăng trưởng này.

Trái phiếu chính ph ca Vit Nam tăng 7,1% so vi quý trước, đt 58,8 t USD vào cui tháng 12, chiếm 82,8% tng lượng trái phiếu ca c nước. Trái phiếu doanh nghip cũng duy trì đà tăng trưởng, vi mc tăng 13,6% so vi quý trước và 169,5% so vi cùng kỳ năm trước, đt 12,2 t USD.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 14 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng