TIN MỚI
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Hi ngh có ý nghĩa quan trng v mt nhn thc; nhm giúp cán b, đng viên nm vng ni dung ct lõi, nhng đim mi trong các văn kin Đi hi đi biu toàn quc ln th XIII ca Đng.

Ngày 27-28/3/2021, thc hin Ch th s 01 ngày 9/3/2021 ca B Chính tr khóa XIII  Ban Bí thư Trung ương Đng t chc Hi ngh trc tuyến toàn quc nghiên cu, hc tp, quán trit Ngh quyết Đi hi XIII ca Đng.

Tham d Hi ngh có Th tướng Nguyn Xuân Phúc, Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân, Thường trc Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đng chí y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, nguyên y viên B Chính tr, nguyên Bí thư Trung ương Đng; lãnh đo các Ban, b, ngành Trung ương, tnh y, thành y, Đng y trc thuc Trung ương, các cơ quan, đơn v, các cán b ch cht cp tnh, huyn, cp cơ s ca các tnh y… cùng hơn 959 nghìn cán b, đng viên 7.439 đim cu t Trung ương ti cơ s trên toàn quc.

Tham d ti đim cu Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) có đng chí Đào Minh Tú, Phó Bí thư Ban Cán s đng, Phó Thng đc Thường trc NHNN; đng chí Nguyn Kim Anh, y viên Ban Cán s đng, Phó Thng đc NHNN; đng chí Đoàn Thái Sơn, y viên Ban Cán s đng, Phó Thng đc NHNN; đng chí Trn Vit Bc, Phó Bí thư Thường trc Đng y cơ quan NHTW; các đng chí là y viên Ban Thường v, Ban Chp hành Đng b cơ quan NHTW; UVUBKT, các ban Đng, BCH các đng b, chi b trc thuc Đng y cơ quan NHTW; bí thư, phó bí thư các chi b trc thuc đng y cơ s, đng y b phn…

Hi ngh có ý nghĩa hết sc quan trng v mt nhn thc; nhm giúp cán b, đng viên nm vng ni dung ct lõi, nhng đim mi trong các văn kin Đi hi đi biu toàn quc ln th XIII ca Đng. Trên cơ s đó, cp y các cp lãnh đo, ch đo xây dng chương trình hành đng đ t chc thc hin Ngh quyết Đi hi XIII, đng thi tuyên truyn sâu rng trong toàn Đng, toàn dân và toàn quân, to s thng nht v ý chí và hành đng trong quá trình trin khai thc hin Ngh quyết.

Khai mc hi ngh, ông Võ Văn Thưởng đ ngh, các cp y, t chc Đng, Mt trn T quc, các đoàn th, nht là người đng đu thc hin tt 5 vn đ trng tâm, trong đó, vic nghiên cu, hc tp, quán trit Ngh quyết Đi hi XIII ca Đng ch là bước đu, điu quan trng là phi sm đưa ni dung ngh quyết vào thc tin cuc sng.

"Ngay sau Hi ngh này các cp y, t chc Đng phi tp trung xây dng chương trình hành đng c th hóa bng các kế hoch, đ án kh thi sát vi điu kin thc tế, đnh lượng được kết qu, hiu qu thiết thc góp phn nâng cao đi sng nhân dân và s phát trin mnh m ca mi đa phương đơn v. Đc bit các cơ quan Trung ương, theo chc năng, nhim v ca mình tp trung nghiên cu sm c th hóa, th chế hóa ni dung Ngh quyết Đi hi XIII thành lut pháp, cơ chế, chính sách đ sm thc thi trong đi sng, kp thi khc phc hn chế yếu kém mà Đi hi đã ch ra đó là: ch đo và t chc thc hin vn là khâu yếu chm được khc phc, năng lc c th hóa th chế hóa ch trương, ngh quyết còn hn chế." - Ông Võ Văn Thưởng cho biết.

Ti Hi ngh, các đi biu nghe các báo cáo viên là các đng chí y viên B Chính tr, Ban Bí thư quán trit 5 chuyên đ gm:

Chuyên đ 1: Báo cáo chính tr ca Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XII ti Đi hi đi biu toàn quc ln th XIII ca Đng, do đng chí Nguyn Xuân Thng, y viên B Chính tr, Giám đc Hc vin Chính tr quc gia H Chí Minh, Ch tch Hi đng Lý lun Trung ương truyn đt.

Chuyên đ 2: Chiến lược phát trin kinh tế - xã hi 10 năm 2021-2030 và Kế hoch phát trin kinh tế - xã hi 5 năm 2021-2025, do đng chí Nguyn Xuân Phúc, y viên B Chính tr, Th tướng Chính ph truyn đt.

Chuyên đ 3: Báo cáo tng kết công tác xây dng Đng và thi hành Điu l Đng ca Ban Chp hành Trung ương khóa XII ti Đi hi đi biu toàn quc ln th XIII ca Đng, do đng chí Phm Minh Chính, y viên B Chính tr, Trưởng Ban T chc Trung ương truyn đt.

Chuyên đ 4: Nhng nhn thc mi và tư duy mi v quc phòng Vit Nam, do đng chí Phan Văn Giang, y viên B Chính tr, Tng Tham mưu trưởng Quân đi Nhân dân Vit Nam, Th trưởng B Quc phòng truyn đt.

Chuyên đ 5: Nhng nhn thc mi và tư duy mi v an ninh quc gia, do đng chí Tô Lâm, y viên B Chính tr, B trưởng B Công an truyn đt.

Xem 14 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng