TIN MỚI
Tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng các TCTD cho Vietnam Airlines vay

Tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng các TCTD cho Vietnam Airlines vay

Th tướng Chính ph va ký Quyết đnh s 450/QĐ-TTg quy đnh v vic Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tái cp vn cho các t chc tín dng (TCTD) sau khi TCTD cho Tng công ty Hàng không Vit Nam - CTCP (VNA) vay b sung vn phc v sn xut kinh doanh theo Ngh quyết ca Quc hi và Ngh quyết ca Chính ph.

Quyết đnh này quy đnh v vic NHNN tái cp vn cho các TCTD sau khi các TCTD cho VNA vay b sung vn phc v sn xut kinh doanh theo Ngh quyết s 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 ca Quc hi (Ngh quyết ca Quc hi) và Ngh quyết s 24/NQ-CP ngày 29/7/2020 ca Chính ph v các gii pháp tháo g khó khăn cho VNA do nh hưởng ca đi dch COVID-19, Ngh quyết s 194/NQ-CP ngày 31/12/2020 ca Chính ph v trin khai thc hin Ngh quyết ca Quc hi v các gii pháp tháo g khó khăn cho VNA do nh hưởng ca đi dch COVID-19 (Ngh quyết ca Chính ph).

C th, Ngân hàng Nhà nước thc hin tái cp vn bng đng Vit Nam, không có tài sn bo đm trên cơ s đ ngh ca t chc tín dng và s tin cho vay ca các khon cho vay ca t chc tín dng đi vi VNA theo Ngh quyết ca Quc hi và Ngh quyết ca Chính ph. Tng s tin gii ngân tái cp vn đi vi các t chc tín dng ti đa là 4.000 t đng.

Các khon cho vay ca t chc tín dng đi vi VNA được tái cp vn là các khon cho vay ca t chc tín dng đi vi VNA theo Ngh quyết ca Quc hi và Ngh quyết ca Chính ph do VNA xác đnh. Lãi sut tái cp vn là 0%/năm; lãi sut áp dng đi vi n gc tái cp vn quá hn thc hin theo quy đnh tái cp vn ca Ngân hàng Nhà nước.

Quyết đnh nêu rõ, thi hn tái cp vn theo đ ngh ca t chc tín dng, ti đa bng thi hn ca khon cho vay ca t chc tín dng theo Ngh quyết và không vượt quá 364 ngày. Khon tái cp vn được t đng gia hn 2 ln ti thi đim đến hn đi vi dư n gc tái cp vn còn li; thi gian gia hn mi ln bng thi hn tái cp vn; tng thi gian tái cp vn và gia hn tái cp vn ti đa không quá 3 năm.

NHNN gii ngân tái cp vn theo đ ngh ca TCTD và đm bo s dư gc khon tái cp vn sau khi gii ngân không vượt quá dư n gc khon cho vay ca TCTD theo Ngh quyết; trong thi gian TCTD vay tái cp vn, trường hp dư n gc khon tái cp vn vượt quá dư n gc khon cho vay ca TCTD theo Ngh quyết, TCTD có trách nhim ch đng hoàn tr li NHNN s tin vượt này theo quy đnh tái cp vn ca NHNN. NHNN dng gii ngân tái cp vn khi gii ngân hết 4.000 t đng nhưng không mun hơn ngày 31/12/2021.

TCTD cho VNA vay có trách nhim xem xét và quyết đnh vic cho VNA vay theo Ngh quyết và quy đnh ca pháp lut; theo dõi riêng khon vay ca VNA theo Ngh quyết; tha thun vi VNA v lãi sut, s tin, thi hn vay, hình thc bo đm tin vay..., phù hp vi kh năng tài chính ca TCTD, tài sn bo đm ca VNA và tình hình tài chính ca VNA đang b nh hưởng nng n do dch bnh COVID-19; chu trách nhim v quyết đnh cho vay đi vi VNA.

T chc tín dng có trách nhim tr n tái cp vn cho Ngân hàng Nhà nước đy đ, đúng hn và thc hin các trách nhim khác theo quy đnh tái cp vn ca Ngân hàng Nhà nước.

Căn c Ngh quyết ca Quc hi, Ngh quyết ca Chính ph và phương án s dng vn ca VNA đ vay vn ti các t chc tín dng đã được y ban Qun lý vn có ý kiến đng ý, VNA xác đnh khon vay ca VNA và thông báo đ t chc tín dng cho vay biết sau khi xác đnh; đm bo tng s tin vay ca các khon vay ca VNA theo Ngh quyết ti đa là 4.000 t đng.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 14 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng