bo chuan muc dao duc nghe nghiep va quy tac ung xu cua can bo ngan hangChủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã ký Quyết định số 11/QĐ-HHNH ngày 25/02/2019 về việc ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/QĐ-HHNH ngày 20/6/2014 của Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

footer